مقاله بررسي نتايج آسيب شناسي در کالبد شکافي مسمومان با قرص برنج (فسفيد آلومينيوم) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشکي گيلان از صفحه ۵۶ تا ۶۳ منتشر شده است.
نام: بررسي نتايج آسيب شناسي در کالبد شکافي مسمومان با قرص برنج (فسفيد آلومينيوم)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آسيب شناسي
مقاله فسفيد آلومينيوم
مقاله مسموميت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رهبرطارمسري مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: تيمورپور پگاه
جناب آقای / سرکار خانم: جهانبخش رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: فسفيد آلومينيوم (ALP) يا قرص برنج يکي از شايع ترين آفت کش هاي مورد استفاده در صنعت کشاورزي است که در حضور آب، بخار آب يا اسيد معده، گاز فسفين (PH3) توليد مي کند و موجب مسموميت مي شود. در بررسي هاي محدود آسيب شناسي بافتي، درجه هاي متفاوتي از ادم، احتقان و ارتشاح لکوسيتي در ارگان هاي بدن ديده شده است. براي درک مکانيسم اثر اين سم بر سلول هاي بدن نياز به بررسي هاي آسيب شناسي بيشتر وجود دارد.
هدف: تعيين آسيب شناسي، در کالبد شکافي کبد، قلب و ريه مسمومين با قرص برنج.
مواد و روش ها: يک مطالعه توصيفي با جمع آوري اطلاعات گذشته نگر، بر ۸۰ مورد مسموميت با فسفين که براي کالبدشکافي به آزمايشگاه اداره کل پزشکي قانوني استان گيلان طي سال هاي ۱۳۸۰-۸۵ ارجاع شده بودند؛ انجام شد. لام هاي بايگاني شده از نمونه هاي کبد، قلب و ريه مسمومين بازنگري و يافته هاي آسيب شناسي گردآوري شدند. داده ها با نرم افزار آماري نسخهSPSS 15  تجزيه و تحليل شد.
نتايج: ۶۰ درصد مسمومين مرد و ۴۰ درصد زن بودند. ميانگين سني مسمومين ۳۱/۴۵ ساله بود. يافته هاي آسيب شناسي کبد عبارت بود از: احتقان سينوزوئيد (۴۵ درصد)، تغييرات کبد چرب (۲۰ درصد)، احتقان وريد مرکزي (۱۵ درصد)، واکول هاي ظريف سيتو پلاسمي (۱۰ درصد)، دسته هاي سينوزوئيدي لکوسيت هاي PMN (7 درصد)، چند تکه شدن هسته هپاتوسيت ها (۲ درصد) و نکروز سانتري لوبولر (۱ درصد).
يافته هاي آسيب شناسي ميوکارد عبارت بود از: احتقان (۸۶ درصد)، نکروز (۷ درصد) و ارتشاح لکوسيت ها (۷ درصد) و يافته هاي آسيب شناسي ريه شامل: ادم (۴۲ درصد)، احتقان (۳۳ درصد)، هموراژي (۱۱ درصد)، آتلکتازي (۱۱ درصد)، اتساع کاپيلري (۲ درصد) و ضخيم شدن ديواره آلوئول ها (۱ درصد) بود.
نتيجه گيري: يافته هاي آسيب شناسي عمده در کبد در مسموميت با فسفين عبارتند از: احتقان سينوزوئيدال و تغييرات کبد چرب. همچنين، ادم و احتقان شايع ترين يافته هاي آسيب شناسي ريه و احتقان شايع ترين يافته آسيب شناسي در ميوکارد بود.