مقاله بررسي نتايج تغيير چيدمان دروس آناتومي و جنين شناسي بر نمرات دانشجويان رشته پزشکي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در (علوم تشريح ايران) Anatomical sciences journal از صفحه ۷۷ تا ۸۳ منتشر شده است.
نام: بررسي نتايج تغيير چيدمان دروس آناتومي و جنين شناسي بر نمرات دانشجويان رشته پزشکي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دانشجويان پزشکي
مقاله ميانگين نمرات
مقاله آناتومي تنه
مقاله جنين شناسي
مقاله چيدمان دروس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهراميان حميد
جناب آقای / سرکار خانم: بهمني فرود
جناب آقای / سرکار خانم: آقابابايي علي اکبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: بررسي نتايج دو نوع چيدمان در دروس آناتومي تنه و جنين شناسي دانشجويان پزشکي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
مواد و روش ها: در اين تحقيق که يک مطالعه توصيفي است، به دليل تغيير در نحوه چينش دروس در دانشگاه اصفهان، همزمان دو دوره از دانشجويان رشته پزشکي دو درس اناتومي تنه و جنين را اخذ نمودند. يک گروه از اين دانشجويان (شامل ۵۹ نفر) در ترم قبل درس آناتومي اندام را گذرانده و گروه ديگر (۷۹ نفر) تا آن زمان هيچ درس آناتومي يا جنين شناسي را نگذرانده بودند. نمرات ميان ترم و پايان ترم دروس آناتومي تنه و جنين شناسي دو گروه فوق محاسبه و سپس با آزمون students t-test مقايسه شد.
يافته ها: ميانگين نمرات ميان ترم دانشجويان گروه اول در درس آناتومي تنه ۳۴/۶ ± ۰۳/۴۰ و در درس جنين ۲۹/۷ ± ۱۶/۲۸ محاسبه شد. ميانگين نمرات ميان ترم دانشجويان گروه دوم در درس آناتومي تنه ۲۳/۷± ۶۳/۳۶ و در درس جنين ۶۶/۷ ± ۸/۲۷ به دست آمد. پس از مقايسه ميانگين نمرات در هر دو درس آناتومي تنه و جنين ۰۰/p<0 ثبت شد.
در درس جنين شناسي، ميانگين نمرات پايان ترم در گروه اول و در گروه دوم به ترتيب ۰۴/۶ ± ۶۲/۳۲ و ۵۹/۶± ۰۱/۳۰ محاسبه و پس از مقايسه آنها ۰۰/
p<0 به دست آمد.
نتيجه گيري: وجود اختلاف معني دار در بين ميانگين نمرات هر دو درس، بيانگر اين واقعيت است که دانشجوياني که حداقل يکي از دروس آناتومي را قبل از درس تنه وجنين گذرانده باشند، در فهم دروس اخير موفق تر خواهند بود. شايد يکي از دلايل اين اختلاف، درک بهتر اصطلاحات آناتومي توسط گروه اول به دليل گذراندن آناتومي اندام ها باشد . تجسم فضايي در گروهي که درس اندام را گذرانده اند نيز بالاتر است. از انجايي که آناتومي تنه، کاربرد بيشتري در امور باليني دارد، ارايه زودتر آن، شايد در کيفيت يادگيري اختلال ايجاد کرده و در نهايت بازده کمتري را براي رشته پزشکي به دنبال داشته باشد.