مقاله بررسي نتايج جراحي تعويض کامل مفصل ران و عوامل مرتبط با آن در بيمارستان اختر طي سال هاي ۱۳۶۴ تا ۱۳۸۴ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در پژوهش در پزشکي از صفحه ۲۴۱ تا ۲۴۵ منتشر شده است.
نام: بررسي نتايج جراحي تعويض کامل مفصل ران و عوامل مرتبط با آن در بيمارستان اختر طي سال هاي ۱۳۶۴ تا ۱۳۸۴
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هيپ
مقاله HHS؛ بقاي ده ساله
مقاله تعويض کامل مفصل هيپ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرهمندي منوچهروحيد
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيلي جاه علي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: مددي فيروز
جناب آقای / سرکار خانم: كاظمي سيدمرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: عباسيان محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: فرهنگ زنگنه رامين
جناب آقای / سرکار خانم: ولايي ناصر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: با توجه به شيوع و روند روبه افزايش عمل هيپ و عدم اطلاع از نتايج آن درمرکز آموزشي درماني اختر و به منظور تعيين نتايج تعويض کامل مفصل ران، اين تحقيق طراحي و روي مراجعين به بيمارستان اختر تهران طي سال هاي ۱۳۶۴ تا ۱۳۸۴ انجام شد.
روش بررسي: تحقيق به شيوه مطالعه داده هاي موجود انجام شد. پرونده بيماران واجد شرايط مورد بررسي قرار گرفت و سن، جنس، انديکاسيون جراحي، استفاده از سيمان، ميزان بقاي ده ساله بر مبناي بررسي راديولوژيک و بررسي باليني و ميزان (Harris Hip Score) HHS بيماران ثبت گرديد. بيماراني که حداقل يک  سال پيگيري داشتند، مورد بررسي قرار گرفتند. ميزان بقاي ده ساله تعيين شد و نقش عوامل مرتبط با آن بوسيله آزمون کاي دو (c2) و آزمون دقيق فيشر مورد قضاوت آماري قرار گرفت.
يافته ها: تعداد ۲۳۵ هيپ در ۲۱۰ بيمار مورد جراحي قرار گرفت. سن بيماران ۸/۱۶±۵/۵۵ بود. ۴۹ درصد بيماران مرد و ۵۱ درصد زن بودند. ميزان بقاي ده ساله بر حسب استفاده يا عدم استفاده از سيمان و نيز معيار سنجش (باليني و راديوگرافيکي) بين ۸۵-۶۰ درصد متغير بود
(P<0.2) و ميزان HHS برابر ۷/۱۵±۸/۷۸ بود. جراح، روش جراحي و BMI نقشي در ميزان موفقيت درماني نداشتند.
نتيجه گيري: به نظر مي رسد ميزان بقاي تعويض کامل مفصل ران در اين بيمارستان کمتر از مطالعات ديگران بوده است و بررسي بر روي علل اين امر توصيه مي شود.