مقاله بررسي نتايج حاصل از استفاده پارتوگرام در کنترل سير زايمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تير ۱۳۹۰ در مجله زنان مامايي و نازايي ايران از صفحه ۲۰ تا ۲۷ منتشر شده است.
نام: بررسي نتايج حاصل از استفاده پارتوگرام در کنترل سير زايمان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آپگار
مقاله پارتوگرام
مقاله کنترل زايمان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آجوداني زرين
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري پروانه
جناب آقای / سرکار خانم: نصرالهي صديقه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: چگونگي و زمان انجام مداخلات به منظور کنترل سير زايمان از مواردي است که تصميم گيري در مورد مراقبت هاي حين زايمان را دچار مشکل مي نمايد. پژوهش حاضر با هدف تعيين نتايج حاصل از استفاده پارتوگرام براي کنترل سير زايمان به منظور تشخيص موارد غير طبيعي و انجام مداخله در زمان مناسب انجام شد.
روش کار: در اين کارآزمايي باليني آينده نگر، ۲۰۰ خانم نخست زا مراجعه کننده به بيمارستان البرز کرج در سال ۱۳۸۴-۸۵ به صورت تصادفي به دو گروه تجربي و شاهد تقسيم شدند. در گروه تجربي اداره زايمان بر اساس پارتوگرام و در گروه شاهد تصميم گيري کنترل سير زايمان بدون توجه به پارتوگرام انجام شد. اطلاعات جمع آوري شده با نرم افزار SPSS (نسخه ۱۳) تحليل شد و براي تجزيه و تحليل داده ها از آزمون هاي t مستقل، مجذورکاي و من ويتني استفاده شد.
يافته ها: ميانگين طول مدت مرحله اول زايمان در گروه تجربي (۲۰۸٫۷۱±۳۳٫۸دقيقه) به طور معني داري از گروه شاهد (۲۸۹٫۲۶±۲۰٫۳ دقيقه) کوتاه تـر بود (P=0.0001) ولي ميانگيـن طول مـدت مـرحله دوم زايمان در گـروه تـجربي اختلاف معني داري با گروه شاهد نداشت. ميانگين طول مدت کل زايمان در گروه تجربي از نظر آماري کوتاه تـر بود (P=0.0001). همچنين ميزان انجام زايمان سزارين بطور معني داري در گروه تجربي بيشتر بود (P=0.0001). آپگار دقيقه يک به طور معني داري در گروه تجربي بيشتر بود. (P=0.014).
نتيجه گيري: استفاده از پارتوگرام قادر است با اصلاح زمان مداخله در سير و کاهش طول مدت زايمان از عوارض زايمان طولاني پيشگيري نموده و به عنوان يک ابزار به منظور کنترل سير زايمان به تصميم گيري صحيح و چگونگي مراقبت هاي حين زايمان کمک نمايد.