مقاله بررسي نتايج درماني سندرم کمپارتمان در مصدومين زلزله بم ۱۳۸۲- ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله اپيدميولوژي ايران از صفحه ۲۶ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: بررسي نتايج درماني سندرم کمپارتمان در مصدومين زلزله بم ۱۳۸۲- ايران
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فاشيوتومي
مقاله سندرم کمپارتمان
مقاله سندرم کراش
مقاله مرگ و مير
مقاله زلزله
مقاله بم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نجفي ايرج
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني مصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: صفري سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: شجاعي عباس
جناب آقای / سرکار خانم: شريفي علي
جناب آقای / سرکار خانم: مهراني مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: بابايي رسول

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و اهداف: از مشکلات جدي مصدومين زلزله، سندرم کمپارتمان ناشي از آسيب له شدگي (crush injury) است که مي تواند حيات عضو را به خطر اندازد. در درمان اين سندرم، بين شيوه جراحي (فاشيوتومي) و نگهدارنده، اختلاف نظر وجود دارد. اين مطالعه به ارزيابي تاثيرات انجام فاشيوتومي بر مرگ و مير و ابتلاي مصدومين زلزله بم در سال ۱۳۸۲ خواهد پرداخت..
روش کار: پرسشنامه اي مشتمل بر اطلاعات دموگرافيک، باليني و آزمايشگاهي طراحي شد و براي مصدومين بستري شده تکميل گرديد. در ابتدا اطلاعات مصدومين فاشيوتومي شده مورد آناليز قرار گرفت. در ادامه، از بين بيماران فاشيوتومي نشده، گروهي با حداکثر فاکتورهاي مشابه ممکن انتخاب و به مقايسه مرگ و مير و ابتلاي دو گروه پرداخته شد.
نتايج: ۲۹۶۲ نفر بررسي شده بودند. فاشيوتومي در (۶۱/۳%) ۱۰۷ بيمار انجام شده بود (۴۶% خانم). متوسط سن بيماران فاشيوتومي شده  79/9 ± ۴۶/۲۷ سال بود (حداقل=۱۰ و حداکثر=۶۵). آنها به طور متوسط براي ۷/۰ ± ۰۶/۵ ساعت زير آوار محبوس شده بودند (حداقل=۱ و حداکثر=۱۵). تفاوت معني داري در مرگ و مير و ابتلاي نهايي مصدومين فاشيوتومي شده نسبت به گروه انتخابي فاشيوتومي نشده که از نظر سطح آنزيم هاي عضلاني، زمان زير آوار، سن، جنس و ميزان مايع دريافتي در وضعيت مشابه بودند وجود نداشت.
نتيجه گيري: به نظر مي رسد که انجام فاشيوتومي در افزايش مرگ و مير و ابتلا در مصدومين، تاثير چشم گيري نداشته باشد؛ البته اظهار نظر قطعي در اين مورد منوط به انجام مطالعات قوي تر است.