مقاله بررسي نتايج سي تي اسکن مغز انجام شده قبل از بزل کمري در بيماران مشکوک به مننژيت و با اختلال هوشياري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در مجله دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشكي مشهد از صفحه ۱۰۵ تا ۱۱۲ منتشر شده است.
نام: بررسي نتايج سي تي اسکن مغز انجام شده قبل از بزل کمري در بيماران مشکوک به مننژيت و با اختلال هوشياري
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مننژيت
مقاله بزل مايع نخاع
مقاله سي تي اسکن
مقاله کاهش هوشياري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: توانايي ثاني اشرف
جناب آقای / سرکار خانم: فرخ دنيا
جناب آقای / سرکار خانم: نادري حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيلي حبيب اله
جناب آقای / سرکار خانم: عباسيان سيمين
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي خسرو

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه
عارضه فتق مغزي که تهديد کننده حيات مي باشد، و مي تواند ناشي از بزل مايع کمري در بيماران مننژيت با کاهش هوشياري باشد. بي خطر بودن بزل مايع مغزي نخاعي بدون انجام سي تي اسکن مغزي مورد بحث است.
روش کار
اين مطالعه توصيفي- مقطعي بر بيماران مشکوک به مننژيت با کاهش هوشياري در طي سال هاي ۱۳۸۵ تا پايان ۱۳۸۷ مراجعه کننده به اورژانس عفوني بيمارستان امام رضا (ع) مشهد انجام شد.
از کليه بيماران شرح حال و معاينه فيزيکي به عمل آمد. نتايج شرح حال و معاينات فيزيکي و نتايج سي تي اسکن و بزل مايع مغزي نخاعي در پرسشنامه جمع آوري شد. اطلاعات به دست آمده با استفاده از آمار توصيفي و نرم افزارSPSS  پردازش شد.
نتايج
۱۳۶ بيماروارد مطالعه شدند. ميانگين سن بيماران ۴۳٫۸۸±۲۱٫۱۸ سال بود و ۵۸٫۵% مرد بودند. نتيجه سي تي اسکن مغز در ۵۳٫۷ موارد طبيعي بود و شايعترين نتيجه سي تي اسکن مغز غير طبيعي ۱۲% ضايعات هيپودنس بود. ۲٫۴% بيماران داراي ضايعه فضاگير با اثر فشاري و شيفت خط مياني مغز بودندکه به دليل ماستوئيديت مزمن بود.
نتيجه گيري
بر اساس مطالعه حاضر نزديک به نيمي از بيماران مبتلا به مننژيت و کاهش هوشياري سي تي اسکن مغزي غيرطبيعي داشتند و اندکي از آنها (۲٫۴%) هم داراي اثر فشاري بودند.