مقاله بررسي نتايج عمل جراحي پارگي رباط صليبي قدامي زانوي ورزشکاران در بيمارستان هاي وابسته به، دانشگاه علوم پزشكي مازندران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۸۸ در مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران (نامه دانشگاه) از صفحه ۲ تا ۷ منتشر شده است.
نام: بررسي نتايج عمل جراحي پارگي رباط صليبي قدامي زانوي ورزشکاران در بيمارستان هاي وابسته به، دانشگاه علوم پزشكي مازندران
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پيامد عمل جراحي
مقاله پارگي رباط صليبي قدامي
مقاله ورزشکاران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شفيعي سيداسماعيل
جناب آقای / سرکار خانم: محمدجوادي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي نسب محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: شايسته آذر مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: دانش پور سيدمحمدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: محمدپور رضاعلي
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي انوشيروان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: با توجه به گسترش فعاليت هاي حرفه اي ورزشي در سالهاي اخير و شيوع بالاي پارگي رباط صليبي قدامي زانو در ورزشکاران، بروز استئوآرتريت زانو در صورت درمان ناقص اين پارگي و عدم ترميم خودبخودي رباط، بررسي و شناخت نتايج عمل جراحيکمک بزرگي بهکاهش عوارض و بازگشت سريع ورزشکار به فعاليتهاي قبلي خواهد کرد. هدف از اين تحقيق، بررسي وشناخت نتايج عمل جراحي پارگي رباط صليبي قدامي ورزشکاران شهرستان ساري در سال هاي ۸۷- ۸۶ بود.
مواد و روش ها: در اين مطالعه توصيفي ۵۷ نفر از ورزشکاران مرد مراجعه کننده به بيمارستان هاي شهر ساري در سال هاي۸۷-۸۶ که قبلاً تحت عمل جراحي بازسازي رباط صليبي قدامي قرارگرفته بودند، مورد بررسي قرارگرفتند. بيماران پس از عمل جراحي از نظر دامنه حرکتي و پايداري مفصل زانو توسط تست هاي Lachman وDrawer test مورد سنجش قرار گرفتند. آناليز آماري نتايج با کمک آزمون هاي آماري t ،X2 و ANOVA صورت گرفت.
يافته ها: ميانگين سني بيماران ۱۷/۶ ± ۵۶/۲۶ سال و متوسط فاصله زماني بين عمل جراحي تا آخرين ويزيت بيماران ۵۷/۱۰± ۴/۱۸ ماه بود. شايع ترين علت پارگي، ورزش فوتبال ۲/۶۳ درصد بود. ۷/۹۴ درصد از بيماران از نتيجه عمل جراحي رضايت و ۳/۵ درصد از بيماران از نتيجه عمل ناراضي بودند. در ميان بيماران ۷/۹۴ درصد محدوده حرکتي کامل (۱۴۰-۰ درجه) و ۳/۵ درصد محدوديت حرکتي ۳۰-۱۰ درجه داشتند. در ۲/۹۱ درصد بعد از جراحي مفصل زانو پايدار و در ۸/۸ درصد زانوي ناپايدار داشتند.
استنتاج: با توجه به نتايج حاصل از جراحي بازسازي رباط صليبي قدامي و ميزان بالاي رضايتمندي بيماران از عمل جراحي، به نظر ميرسد که بازسازي رباط به روش جراحي، روش موثري در درمان آسيبهاي اين رباط براي بيماران فعال از لحاظ جسمي ميباشد.