مقاله بررسي نتايج همي آرتروپلاستي اوليه شانه در درمان شکستگي و شکستگي- دررفتگي هاي پروگزيمال بازو که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تير ۱۳۸۹ در مجله دانشكده پزشكي از صفحه ۲۳۱ تا ۲۳۷ منتشر شده است.
نام: بررسي نتايج همي آرتروپلاستي اوليه شانه در درمان شکستگي و شکستگي- دررفتگي هاي پروگزيمال بازو
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله همي آرتروپلاستي شانه
مقاله پروگزيمال هومروس
مقاله نمره کانستنت.

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گيتي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: يوسف سيبدري سيامك
جناب آقای / سرکار خانم: اسپندار رامين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: همي آرتروپلاستي اوليه شانه از روش هاي شناخته شده درماني جهت شگستکي هاي پروگزيمال هومروس به ويژه در انواع با جا به جايي زياد که امکان فيکساسيون نيست مي باشد. درمان موفقيت آميز اين شکستگي ها يک چالش پيش روي جراحان شانه به ويژه در افراد مسن مي باشد. هدف از انجام اين مطالعه بررسي نتايج جراحي همي آرتروپلاستي اوليه شانه و ارزيابي عوامل موثر بر آن است.
روش بررسي: در اين مطالعه ۳۹ بيمار که از مهرماه ۱۳۸۴ تا اسفندماه ۱۳۸۷ در بيمارستان هاي امام خميني و شريعتي تهران توسط يک جراح تحت همي آرتروپلاستي شانه قرار گرفتند وارد مطالعه شدند و حداقل تا يک سال پس از عمل پي گيري شدند مورد ارزيابي قرار گرفتند. ۲۳(%۵۸) بيمار مرد و  16(%41)بيمار زن بودند. متوسط سن بيماران۴۹٫۷۷±۱۴٫۳  سال بود. ميزان موفقيت نتايج بر اساس نمره Constant (کانستنت) و نمره درد بر اساس مقياس VAS ارزيابي شد و ارتباط عواملي ازجمله سن، مدت زمان آسيب تا عمل و معيار هاي راديوگرافيک پروتز بر روي نتايج درمان ارزيابي شد.
يافته ها: ميانگين نمره کانستنت شانه آسيب ديده ۶۱٫۹±۲۰٫۲ بود. سن و فاصله زماني آسيب تا عمل با نمره کانستنت يک رابطه معکوس داشتند (p<0.05). از معيار هاي راديوگرافيک، فاصله اکروميو- هومرال و فاصله سر تا توبروزيته ارتباط معني داري با نمره کانستنت داشتند. ميانه نمره درد (VAS در معيار ۱۰ تايي) ۴٫۵ بود که با سن بيماران و فاصله زماني آسيب تا عمل ارتباط مستقيم داشت (p<0.05).
نتيجه گيري: همي آرتروپلاستي شانه بايد در حداقل فاصله زماني ممکن از ايجاد آسيب انجام شود و براي برقراري بهترين موقعيت آناتوميک پروتز، اين عمل بايد توسط يک فرد باتجربه در انجام جراحي شانه صورت گيرد. لزوم انجام توانبخشي صحيح به ويژه در افراد مسن از موارد مهم در بهبود نتايج است.