مقاله بررسي نحوه ارزشيابي دانشجويان توسط اعضاي هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي شهركرد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۹ در گام هاي توسعه در آموزش پزشكي از صفحه ۵۱ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: بررسي نحوه ارزشيابي دانشجويان توسط اعضاي هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي شهركرد
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نحوه ارزشيابي
مقاله دانشجويان
مقاله اعضاي هيات علمي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دل آرام معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: فروزنده نسرين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: ارزشيابي موثر يكي از مهمترين اركان برنامه ريزي آموزشي محسوب گرديده و نه تنها در تمايز دانشجويان نقش بسزايي دارد، بلكه به مدرس نيز در ارزيابي فعاليت هاي خود كمك مي كند. هدف اين مطالعه بررسي نحوه ارزشيابي دانشجويان توسط اعضاي هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي شهر كرد در سال تحصيلي ۸۷-۸۶ بود.
روش كار: در اين مطالعه توصيفي، جامعه و نمونه پژوهش، تعداد ۱۲۲ نفر از اعضاي هيات علمي بودند. ابزار جمع آوري اطلاعات پرسشنامه خود ساخته اي بود كه جهت تعيين روايي آن از نظرات كارشناسان و براي تعيين پايايي آن از ضريب آلفا كرونباخ (۰٫۷۹) استفاده گرديد.
يافته ها: نتايج نشان داد كه ۶۹٫۴ درصد از واحدهاي مورد پژوهش از ارزشيابي تكويني و پاياني و ۱۶٫۲ درصد از ارزشيابي پاياني استفاده مي كردند. بيشترين آزمون هاي مورد استفاده، آزمون تشريحي و چند گزينه اي بود. ۸۸٫۳ درصد افراد مهمترين ملاك ارزشيابي دانشجو را آزمون پايان ترم دانسته و ۳۸٫۲ درصد موافق انجام آزمون ميان ترم بودند.
نتيجه گيري: با توجه به نمره ارزشيابي و زمان طرح سوالات، برگزاري آزمون ميان ترم و انتخاب سوالات امتحاني در زمان تدوين طرح درس پيشنهاد مي گردد.