مقاله بررسي نحوه اندازه گيري «رفتار» يا «تمايل به رفتار» در پايان نامه هاي دانشکده پرستاري و مامايي دانشکده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در نشريه دانشكده پرستاري و مامايي از صفحه ۴۴ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: بررسي نحوه اندازه گيري «رفتار» يا «تمايل به رفتار» در پايان نامه هاي دانشکده پرستاري و مامايي دانشکده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اندازه گيري رفتار
مقاله تئوري رفتار منطقي
مقاله پرسشنامه
مقاله مشاهده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يغمايي فريده
جناب آقای / سرکار خانم: داخته هاروني محبوبه
جناب آقای / سرکار خانم: متقي بتول

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: بررسي رفتار و عملکرد افراد، در پژوهش هاي متعددي مورد توجه قرار مي گيرد. بررسي رفتار اطلاعات مهمي را در اختيار پژوهشگران قرار مي دهد كه مي تواند سبب كشف نقاط ضعف و قوت مربوط به رفتار شود كه اين امر نقش مهمي در دست يابي به اهداف پژوهش دارد. هدف اين مطالعه بررسي نحوه اندازه گيري رفتارهاي مورد مطالعه و چگونگي انجام آن در پايان نامه هاي دانشجويان کارشناسي ارشد دانشکده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي مي باشد.
مواد و روش ها: اين مطالعه از نوع مروري است که در آن پايان نامه هاي دانشجويان کارشناسي ارشد رشته پرستاري و مامايي دانشکده در رابطه با نحوه سنجش رفتار يا عملکرد مورد بررسي قرار گرفته است.
يافته ها: از ۵۲۶ پايان نامه کار شناسي ارشد رشته پرستاري دانشکده پرستاري دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي شهيد بهشتي، ۲۲ پايان نامه رفتار و عملکرد را مورد اندازه گيري قرار داده بودند که ۱۲ مورد رفتار از طريق پرسش نامه ي خود گزارشي و در ۸ پايان نامه، رفتار از طريق چک ليست مشاهده بررسي شده است. در ۲ پايان نامه (باقي مانده از ۲۲ عدد)، اصلا هيچ گونه رفتاري، چه تمايل به رفتار و چه خود رفتار، سنجيده نشده است
نتيجه گيري: نتايج مطالعه حاضر بيانگر آن است که جهت اندازه گيري رفتار در بيشتر موارد از پرسشنامه استفاده شده است و کمتر از مشاهده که اطلاعات کاملتري را در اختيار مي دهد، بهره گرفته شده است.