مقاله بررسي نحوه توارث برخي صفات کمي در جو از طريق تجزيه ميانگين نسلها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۳ در علوم كشاورزي ايران از صفحه ۸۵۱ تا ۸۵۷ منتشر شده است.
نام: بررسي نحوه توارث برخي صفات کمي در جو از طريق تجزيه ميانگين نسلها
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جو
مقاله تجزيه ميانگين نسلها
مقاله آزمون مقياس مشترک
مقاله توارث پذيري عمومي
مقاله تعداد ژن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باقي زاده امين
جناب آقای / سرکار خانم: زينالي خانقاه حسن
جناب آقای / سرکار خانم: نقوي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: طالعي عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي توراث پذيري و نحوه عمل ژن براي برخي صفات کمي مهم در جو، تلاقي بين دو رقمAfzal×Radical  صورت گرفت و والدين همراه با نسل هاي F3,F2,F1 حاصل از تلاقي در شرايط مزرعه و در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با سه تکرار ارزيابي شدند. صفات ارتفاع بوته، طول خوشه، تعدادپنجه، وزن هزار دانه، تعداد خوشه، تعداد سنبلچه، عملکرد بيولوژيکي بوته و عملکرد دانه در هر بوته، يادداشت برداري گرديد ند. و نتايج حاصل از تجزيه واريانس نشان داد که ميانگين مربعات نسل ها براي تمامي صفات معني دار است لذا تجزيه ميانگين نسل ها براي تک تک صفات صورت گرفت که در کنترل توارث همه صفات، علاوه بر اثرات افزايشي و غالبيت، اثرات اپيستازي نيز نقش د اشتند. همچنين مشخص شد که واريانس غالبيت بيشترين نقش را در کنترل توارث صفات مورد بررسي به عهده دارد. متوسط توراث پذيري عمومي براي صفات مورد بررسي بين ۰٫۵۵ تا ۰٫۸۹ متغير بود و تعداد ژن براي صفات مذکور حدودا بين ۲ تا ۵ عدد برآورد گرديد.