مقاله بررسي نحوه عملکرد پزشکان خانواده در استان يزد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۸ در طلوع بهداشت از صفحه ۱۶ تا ۲۵ منتشر شده است.
نام: بررسي نحوه عملکرد پزشکان خانواده در استان يزد
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پزشک خانواده
مقاله نحوه عملکرد
مقاله حيطه هاي عملکرد
مقاله يزد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حافظي زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: عسكري روح اله
جناب آقای / سرکار خانم: مميزي مهديه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و اهداف: هدف اصلاح نظام سلامت در ايران دست زدن به سلسله اي از تغييرات هدفمند مستمر براي بهبود كارايي، برقراري عدالت در برخورداري مردم از خدمات بهداشتي و درماني و اصلاح نظام پرداختهاست. برنامه پزشک خانواده بعنوان شالوده دست زدن به اصلاح نظام سلامت انتخاب شده است.
روش بررسي: مطالعه از نوع توصيفي – تحليلي و مقطعي در سال ۱۳۸۷ در بين ۳۶ نفر از پزشکان خانواده استان يزد انجام گرفته است. داده ها با استفاده از چک ليست استاندارد وزارت بهداشت که شامل ۵ حيطه مديريت، عملکرد، قرارداد و دستورالعمل، مشارکت جامعه و نتايج مي باشد، جمع آوري و با استفاده از نرم افزار spss 11.5 تجزيه و تحليل گرديد.
يافته ها: بررسي ميانگين امتيازات کل شهرستانها، رده هاي شغلي و سوابق کاري در ۵ حيطه نشان داد که شهرستان ابرکوه با ۹۹٫۴۸، سرپرستان مراکز با ۹۱٫۶۸ و افراد داراي سابقه کاري بين ۱۰-۲۰ ماه با ۹۷٫۷۳ بهترين عملکرد و شهرستان مهريز با ۸۵٫۳۸، پزشکان عمومي با ۹۰٫۱۶ و افراد داراي سابقه کاري کمتر از ۱۰ ماه با ۸۶٫۷۳ ضعيفترين عملکرد را داشته اند. همچنين ارتباط بين شهرستان محل خدمت با امتيازات پزشکان خانواده در حيطه مشارکت جامعه با p-v=0.000 معنادار شد.
بحث: يافته هاي اين پژوهش لزوم مستند کردن و اولويت بندي تمام مشکلات منطقه و کمبودهاي مراکز، رعايت نظام ارجاع مطابق با ضوابط استاني و کشوري توسط پزشک، تشکيل پرونده سلامت الکترونيکي براي تمام جمعيت تحت پوشش، افزايش ارتباط تيم سلامت با مردم و مسوولين محلي و استفاده از مشارکت مردم و حل مشکلات معيشتي اعضاي تيم سلامت را نشان ميدهد.