مقاله بررسي نحوه قيمت گذاري فروش، بهاي تمام شده کالاي فروش رفته و جريان نقدي آزاد در بورس اوراق بهادار تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در حسابداري مالي از صفحه ۱ تا ۲۱ منتشر شده است.
نام: بررسي نحوه قيمت گذاري فروش، بهاي تمام شده کالاي فروش رفته و جريان نقدي آزاد در بورس اوراق بهادار تهران
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سود تعهدي
مقاله جريان نقدي
مقاله جريان نقدي آزاد
مقاله فعاليت هاي سرمايه گذاري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كردستاني غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: علي پوراصل احد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يکي از اطلاعات مهم و کليدي گزارش شده در صورت هاي مالي شرکت ها “سود حسابداري” است که تحليل گران مالي از آن در ارزيابي عملکرد بنگاه هاي اقتصادي استفاده مي کنند. چنانچه سود حسابداري معرف عملکرد مدير باشد، خطر اخلاقي ناشي از کم کاري مدير به عنوان پيامد عدم تقارن اطلاعاتي کاهش مي يابد. بنابراين چگونگي اندازه گيري سود حسابداري بايد مورد توجه قرار گيرد. چون در فرآيند اندازه گيري سود حسابداري تعهدي ممکن است مديريت اعمال نظر کند، درباره استفاده از سود ترديدهايي ايجاد شده و به همين دليل بسياري از تحليل گران مالي، “جريان وجوه نقد” را مورد توجه قرار مي دهند. در اين پژوهش قيمت سهام، تغييرات فروش و بهاي تمام شده کالاي فروش رفته، سود تعهدي، جريان نقدي آزاد و جريان نقدي فعاليت هاي سرمايه گذاري به عنوان متغيرهاي اصلي و سود سهام پرداختي به سهام داران، ارزش حقوق صاحبان سهام، سود عملياتي، خالص دارايي هاي عملياتي و جريان نقدي فعاليت هاي عملياتي متغيرهاي کنترلي پژوهش هستند که براي قيمت گذاري سود و جريان نقدي استفاده شده اند. براي آزمون فرضيه هاي پژوهش، از روش آماري مقطعي با به کارگيري اطلاعات مالي ۹۱ شرکت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال هاي ۱۳۸۳ لغايت ۱۳۸۸ استفاده شده است. يافته هاي پژوهش نشان مي دهد تغييرات فروش و سود تعهدي رابطه مثبت (مستقيم) با قيمت سهام دارند، ولي سه متغير توضيحي بهاي تمام شده کالاي فروش رفته، جريان نقدي آزاد و جريان نقدي فعاليت هاي سرمايه گذاري با قيمت سهام رابطه منفي (معکوس) دارند.