مقاله بررسي نحوه نشانه گذاري درختان و تاثير آن بر توده جنگل (مطالعه موردي: پارسل ۱۴۹ سري شوراب گلبند) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در مجله جنگل ايران از صفحه ۴۹ تا ۵۹ منتشر شده است.
نام: بررسي نحوه نشانه گذاري درختان و تاثير آن بر توده جنگل (مطالعه موردي: پارسل ۱۴۹ سري شوراب گلبند)
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نشانه گذاري
مقاله پراکنش مکاني
مقاله تابع K رايپلي
مقاله تغييرات کمي و کيفي
مقاله جنگل گلبند

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كيادليري هادي
جناب آقای / سرکار خانم: اخوان رضا
جناب آقای / سرکار خانم: انيسي عيسي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نشانه گذاري، ابزاري براي پرورش توده هاي جنگلي است و يکي از مهم ترين دخالت هاي مديريتي در جنگل به شمار مي رود که نحوه اجراي آن، اثر مستقيمي بر تغييرات کمي و کيفي جنگل دارد. تحقيق حاضر با ارزيابي شرايط يک جنگل مديريت شده در مقايسه با جنگل شاهد، به بررسي تاثير نحوه نشانه گذاري درختان بر روند تغييرات کمي و کيفي جنگل و ارايه راهکارهايي براي هدايت اين نشانه گذاري ها در مسير درست مي پردازد. در اين تحقيق تمامي درختاني که در پاييز سال ۱۳۸۶ در پارسل ۱۴۹ سري شوراب گلبند، نشانه گذاري شده بودند، قبل از عمليات قطع به صورت صددرصد آماربرداري شدند و کليه مشخصه هاي کمي و کيفي آنها مانند قطر برابر سينه، کيفيت ساقه و نيز موقعيت مکاني آنها ثبت شد. نتايج بررسي ها نشان داد که بيشترين نشانه گذاري و برداشت در طبقات قطري ۶۰ سانتي متر و بالاتر انجام شده است، در حالي که اين پارسل در مقايسه با پارسل شاهد داراي تعداد درخت کمتري در اين طبقات بوده است. همچنين بيشتر فشار ناشي از اين نشانه گذاري، روي گونه راش با درجه کيفي يک و در جهت تغيير شرايط به نفع گونه ممرز بوده است. به نحوي که نشانه گذاري صورت گرفته را به به گزيني راش مبدل ساخته و در مجموع سبب برداشت حجمي برابر ۶۳٫۵ مترمکعب در هکتار از اين پارسل شده است. اين در حالي است که بر اساس تابع K رايپلي، پراکنش درختان نشانه گذاري شده در همين سطح نيز به شدت خوشه اي و مجتمع بوده است. آنچه بايد در نشانه گذاري ها و اعمال مديريت در جنگل بيشتر مورد توجه قرار گيرد، تغيير نوع نگرش در بهره برداري جنگل از توليد چوب به پرورش جنگل است، ضمن اينکه نبايد از نقش اطلاعات درست، مناسب و منطبق بر شرايط رويشگاه، در اعمال مديريت صحيح چشم پوشي کرد.