مقاله بررسي نسبت حداکثر بارش هاي روزانه به بارش هاي سالانه درايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در تحقيقات جغرافيايي از صفحه ۱۶۵ تا ۱۸۸ منتشر شده است.
نام: بررسي نسبت حداکثر بارش هاي روزانه به بارش هاي سالانه درايران
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بارش روزانه
مقاله رگرسيون چندگانه
مقاله آناليز واريانس
مقاله پهنه بندي اقليمي
مقاله تحليل خوشه اي
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ذوالفقاري حسن
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: فشي مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نسبت بارش يک روزه به بارش سالانه، معياري براي شناسايي شدت بارش هاي روزانه است. بالا بودن اين نسبت بيانگر آن است که احتمال دارد تمام و يا بيشتر بارش سالانه در مدت فقط چند روز اتفاق افتد؛ به عبارت ديگر، بالا بودن اين نسبت، نشان مي دهد که بيشتر بارندگي ها اکثرا شديد و رگباري هستند و بر عکس پايين بودن اين نسبت حاکي از وقوع بارندگي هاي ملايم و فراواني بيشتر روزهاي باراني است. در اين تحقيق، داده هاي بالاترين بارش روزانه ۴۶ ايستگاه سينوپتيک ايران طي سال هاي ۱۹۷۶ تا ۲۰۰۵، با هدف بررسي نسبت حداکثر بارش هاي روزانه به بارش هاي سالانه از سازمان هواشناسي کشور دريافت شد. ابتدا از روش هاي آماري شامل آزمون هاي همبستگي، رگرسيون دومتغيره و چندگانه، آناليز واريانس و آزمون ناپارامتري فريدمن استفاده شد تا تاثير عوامل مستقل ارتفاع، عرض و طول جغرافيايي بر اين نسبت و همچنين داري تغييرات نسبت حداکثر بارش هاي روزانه به بارش هاي سالانه درطول دوره آماري بررسي شود. سپس براي بررسي مشاهداتي از نمودارها و نقشه ها استفاده شد. در نهايت، با روش خوشه بندي وارد، پهنه بندي اقليمي ايستگاه هاي مورد مطالعه از نظر نسبت بارش ارايه شد. در بررسي تاثير عرض جغرافيايي بر نسبت حداکثر بارش هاي روزانه به بارش هاي سالانه ايران، نتايج نشان داد که با کاهش عرض جغرافيايي از شمال به جنوب کشور ميزان اين نسبت افزايش مي يابد. بررسي تغييرات نسبت حداکثر بارش هاي روزانه به بارش هاي سالانه در طول دوره آماري در هر يک از ايستگاه ها نشان داد که اين تغييرات تنها در ايستگاه سنندج معني دار است. تغييرات اين نسبت در گستره ايران نشان داد که دهه اول با دهه دوم تفاوت معني داري ندارد؛ اما تغييرات دهه سوم نسبت به دهه اول به صورت معني دار افزايش پيدا کرده است. همچنين نتايج نشان داد بين حداکثر بارش روزانه ايستگاه ها و بارش سالانه آنها رابطه معني داري وجود دارد؛ يعني با افزايش بارش سالانه ميزان حداکثر بارش روزانه ايستگاه ها افزايش مي يابد. در نهايت، پهنه بندي اقليمي ايستگاه ها وجود پنج طبقه اقليمي را از نظر نسبت حداکثر بارش هاي روزانه به بارش هاي سالانه در کشور نشان مي دهد.