مقاله بررسي نظام ارزشيابي بيمارستان هاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکي ايران با استفاده از کارت امتياز متوازن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مديريت سلامت از صفحه ۴۹ تا ۵۸ منتشر شده است.
نام: بررسي نظام ارزشيابي بيمارستان هاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکي ايران با استفاده از کارت امتياز متوازن
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بيمارستان
مقاله ارزشيابي
مقاله کارت امتياز متوازن
مقاله مديران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: وطن خواه سودابه
جناب آقای / سرکار خانم: سالمي اكرم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: در عصر کنوني تحولات شگرف دانش مديريت، وجود نظام ارزشيابي اجتناب ناپذير است و فقدان نظام ارزشيابي به عنوان يکي از علايم بيماري هاي سازمان قلمداد مي شود. هدف اين تحقيق استفاده از کارت امتيازي متوازن و مطالعه نظام ارزشيابي در دانشگاه علوم پزشکي ايران بود.
روش بررسي: در اين تحقيق پيمايشي ابتدا نظام فعلي مطالعه، سپس به روش پژوهش کيفي، با ارسال چک ليست و مصاحبه ديدگاه هاي متخصصان نسبت به مولفه هاي چک ليست جمع آوري شد. جامعه مورد پژوهش شامل ۵۰ نفر از مديران و رؤساي بيمارستان هاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکي ايران با نمونه گيري به روش سرشماري بود. براي تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزار SPSS و آمار توصيفي و در قالب جدول و نمودار استفاده شد.
يافته ها: وجه کلي ارزشيابي با ۶۶٫۶۷ درصد بالاترين و وجه مالي با ۳۳٫۸۳ درصد پايين ترين امتياز را به دست آوردند و اين بيانگر اين مطلب است که سيستم فعلي داراي ضعف هاي عمده در تمام وجوه مورد ارزيابي است.
نتيجه گيري: نظام فعلي به لحاظ کسب امتيازات پايين در تمامي وجوه داراي ضعف هاي عمده در نظام ارزشيابي است، و بي توجهي به وجه مالي عمده ترين و شاخص ترين ضعف نظام فعلي ست. بازبيني و برنامه ريزي جهت رفع نقايص موجود و بهبود نظام فعلي ارزشيابي لازم است.