مقاله بررسي نظام توسعه منابع انساني آموزش و پرورش طي برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي کشور (۱۸۳- ۱۳۷۹): مطالعه موردي يکي از کلان شهرهاي ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در علوم تربيتي (مجله علوم تربيتي و روانشناسي) از صفحه ۵۱ تا ۷۲ منتشر شده است.
نام: بررسي نظام توسعه منابع انساني آموزش و پرورش طي برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي کشور (۱۸۳- ۱۳۷۹): مطالعه موردي يکي از کلان شهرهاي ايران
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نظام آموزش و پرورش
مقاله توسعه
مقاله منابع انساني
مقاله برنامه پنج ساله سوم توسعه
مقاله الگوي تعالي سازمان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهرعلي زاده يداله
جناب آقای / سرکار خانم: قلندري معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: رجبعلي پور حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحقيق حاضر با هدف ارزيابي ميزان تحقق اهداف برنامه سوم توسعه منابع انساني آموزش و پرورش يکي از کلان شهرهاي ايران طي سال هاي ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳، بر اساس الگوي تعالي سازمان EFQM صورت گرفته است. در اين پژوهش، از روش تحقيق كاربردي، از نوع توصيفي – تحليلي بهره گرفته شد. در مطالعه حاضر، از ميان جامعه آماري که شامل تمامي مديران، معاونان و کارکنان بخش ستادي آموزش و پرورش کلان شهر هدف بوده اند، تعداد ۱۲۰ نفر براي انجام تحقيق انتخاب شدند. نتايج به دست آمده نشان داد: الف – فاصله بين شاخص موجود و مطلوب توسعه منابع انساني چشم گير بوده است. بدين گونه که در اين کلان شهر، از ۵۰۰ امتياز توانمندسازها، ۲۰۷٫۱۸، از ۵۰۰ امتياز نتايج، ۱۸۵٫۴۴ و از جمع کل (۱۰۰۰ امتياز)، ۳۹۵٫۲۵ به دست آمد. ب – تفاوت بين عوامل توانمندساز و نتايج حاصل از آن ها تفاوت معني دار و نتايج به دست آمده کمتر از توانمندسازها است. ج – آموزش و پرورش کلان شهر مورد مطالعه در راستاي توسعه منابع انساني در سال ۱۳۸۳ نسبت به سال ۱۳۷۹ از عملکرد مطلوب تري برخوردار بوده است.