مقاله بررسي نظام يادگيري در شرکت مخابرات بر اساس مدل سازمان يادگيرنده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در پيك نور- علوم انساني از صفحه ۳ تا ۱۲ منتشر شده است.
نام: بررسي نظام يادگيري در شرکت مخابرات بر اساس مدل سازمان يادگيرنده
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله يادگيري
مقاله يادگيري سازماني
مقاله سازمان يادگيرنده
مقاله مخابرات چهارمحال و بختياري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فروزنده لطف اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين پژوهش بررسي نظام يادگيري در شرکت مخابرات استان چهارمحال و بختياري بر اساس مدل سازمان يادگيرنده است. تعداد ۱۵۰نفر از بين مديران و کارکنان شرکت با استفاده از نمونه گيري تصادفي طبقه اي انتخاب شدند و با پرسش نامه محقق ساخته ارزيابي وضعيت سازمان يادگيرنده به انضمام يک پرسش نامه دموگرافيک، مورد ارزيابي گرفتند. پايايي اين پرسش نامه با استفاده ازضريب آلفاي کرونباخ برابر با ۸۱/۰ محاسبه شد. روايي محتواي پرسش نامه نيز به تاييد اساتيد رسيده است.
نتايج آزمون t تک متغيره نشان داد که وضعيت موجود شرکت مخابرات براي تبديل به سازمان يادگيرنده پايين از سطح مطلوب است (۳۸/۳۷- = t و ۰۰۰/۰ = P). همچنين نتايج آزمون t وابسته نشان داد محدوديت هاي موجود بالاتر از سطح پتانسيل هاي موجود هستند (۰۰۰/۰ = P).
نتايج تحليل واريانس نشان داد که ديدگاه مديران نسبت به وضعيت اصول پنج گانه پيترسنگه بهتر از ديدگاه کارکنان در مورد وضعيت اصول پنج گانه است (۰۰۰/۰ = P). نتايج آزمون واريانس يک راهه نيز مبين آن بود که بين ديدگاه سازمان يادگيرنده افراد با وضعيت تحصيلي رابطه معني داري وجود داشته است (۳/۹۳ = F و ۰۰۰/۰ = P).