مقاله بررسي نظرات دانشجويان پرستاري در مورد معيارها و ويژگيهاي يک مربي باليني ايده ال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله دانشكده پرستاري و مامايي اروميه از صفحه ۶۱ تا ۶۸ منتشر شده است.
نام: بررسي نظرات دانشجويان پرستاري در مورد معيارها و ويژگيهاي يک مربي باليني ايده ال
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نظرات
مقاله دانشجو
مقاله پرستاري
مقاله معيار
مقاله مربي باليني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خادمي زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: ايماني الهام
جناب آقای / سرکار خانم: نقي زاده فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: عسكرنيا مهين
جناب آقای / سرکار خانم: حاجي زاده نينا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پيش زمينه و هدف: در تکنولوژي آموزشي، محور فرآيند تدريس، دانشجو مي باشد و استاد به عنوان راهنما نقش تعيين کننده اي در هدايت فرآيند يادگيري دارد. هدف از اين مطالعه بررسي نظرات دانشجويان پرستاري درمورد معيار ها و ويژگي هاي يک مربي باليني ايده ال مي باشد.
مواد و روش ها: مطالعه حاضر يک پژوهش توصيفي – مقطعي است که با استفاده از نظرات ۹۱ دانشجوي پرستاري انجام گرديد. ابزار جمع آوري اطلاعات پرسش نامه اي بود که ويژگي هاي مربي باليني را در سه حيطه ويژگي هاي فردي، روش اداره کارآموزي و روش ارزشيابي بررسي مي کرد. داده ها با استفاده از آمار توصيفي و استنباطي تجزيه و تحليل شدند.
يِافته ها: درحيطه ويژگي هاي فردي مربي، بيشترين نظر موافق دانشجويان (۹۱٫۷ درصد) برويژگي هايي از قبيل: احترام گذاشتن به دانشجو، توانايي برقراري ارتباط با دانشجويان، داشتن تجربه کافي، شيوه بيان خوب و مسلط و ظاهر مرتب و آراسته بود. درحيطه روش اداره کارآموزي بيشترين نظر موافق (۸۶٫۴۳ درصد) برتوانايي پاسخگويي به سوالات کارآموزان، تلاش جهت کسب مهارت هاي عملي دانشجو، اهميت دادن به فهم مطالب توسط کارآموزان، عدم تبعيض گذاشتن بين دانشجويان مذکرومونث و داشتن اطلاعات علمي طبق جديدترين منابع بود. درحيطه روش ارزشيابي مهم ترين ويژگي يک مربي خوب، رعايت عدالت درارزيابي دانشجويان، بيان شيوه ارزشيابي درآغاز کارآموزي و ارزشيابي دانشجويان طبق روشي که در آغاز کارآموزي ذکر شده است با (۸۱٫۶۶ درصد) نظر موافق بود.
بحث و نتيجه گيري: بررسي ويژگي هاي يک مربي خوب از ديدگاه دانشجويان باعث مي شود ما خود را از ديدگاه ديگران بسنجيم و عملکرد خود را ارزيابي نموده و بکوشيم که خود را کامل نماييم و با ارایه برنامه مناسب و تنظيم فعاليت هاي تدريس، درست عمل نماييم.