مقاله بررسي نظرات دانشجويان پزشکي دانشگاه علوم پزشکي يزد درباره فرايند ادغام افقي دروس علوم تشريحي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۰ در گام هاي توسعه در آموزش پزشكي از صفحه ۸۱ تا ۸۷ منتشر شده است.
نام: بررسي نظرات دانشجويان پزشکي دانشگاه علوم پزشکي يزد درباره فرايند ادغام افقي دروس علوم تشريحي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نظرات
مقاله تدريس
مقاله روش ادغام
مقاله روش
مقاله علوم پايه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دهقان مريم
جناب آقای / سرکار خانم: انوري مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني شريف آباد محمد
جناب آقای / سرکار خانم: طالبي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: نهنگي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: عباسي ابوالقاسم
جناب آقای / سرکار خانم: يادگاري صادق

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: امروزه آموزش تئوري دروس علوم تشريحي شامل آناتومي، بافت شناسي و جنين شناسي به دو شيوه ادغامي و سنتي تدريس مي شود و گمان بر اين است که اين شيوه تدريس ادغامي براي دانشجويان پزشکي کمک به تفهيم بهتر دروس در دوره هاي باليني شان مي باشد. لذا با توجه به اهميت نظر دانشجويان پزشکي بر آن شديم تا طي يک نظر سنجي ديد گاه دانشجويان را درباره فرايند ادغام دروس علوم تشريح جويا شويم.
روش کار: جامعه اين پژوهش، دانشجويان رشته پزشکي ورودي ۸۷، در دانشگاه علوم پزشکي يزد که برنامه تدريس ادغام در مورد آنان اجرا شده بود انجام شد. ابزار پژوهش يک پرسشنامه محقق ساخته است. سووالات پرسش نامه به منظور سنجش ميزان آگاهي دانشجويان از طرح ادغام دروس علوم تشريحي، ميزان امکانات براي فرايند طرح ادغام، ترتيب ارایه دروس و چگونگي طرح ادغام، تهيه شده است. داده هاي جمع آوري شده با استفاده از نرم افزارSPSS  مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: نتايج نشان داد که اکثريت پاسخ دهندگان ميزان آشنايي خود را با فرايند طرح ادغام به ميزان متوسط ارزيابي نموده اند. آزمودني ها بيان کردند که طرح ادغام در تسهيل يادگيري دروس علوم تشريحي به طور متوسط موثر بوده است اکثريت پاسخ دهند گان ميزان هماهنگي طرح ارگان سيستم با تدريس عملي را به ميزان متوسط اعلام کردند. دانشجويان موافقت خود را با ادغام دروس جنين و بافت و آناتومي از آنان به ميزان زياد اعلام کرده اند. پاسخگويان اولويت تقدم و تاخر ارایه دروس را به ترتيب بافت شناسي ،جنين شناسي ،آناتومي و فيزيولوژي ذکر نموده اند
.
نتيجه گيري: دانشجويان، به فرايند طرح ادغام افقي دروس علوم پايه پزشکي نسبتا مناسب بود. با توجه به نتايج مطالعه حاضر تنظيم جدول زمان بندي طرح درس ديدگاه با اولويت بافت شناسي، جنين شناسي، آناتومي و فيزيولوژي مناسب تر خواهد بود.