مقاله بررسي نظري جذب گاز کربن مونوکسيد در نانو قفس نيتريد بوران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در پژوهش هاي كاربردي در شيمي (پژوهش هاي شيمي كاربردي) از صفحه ۵ تا ۹ منتشر شده است.
نام: بررسي نظري جذب گاز کربن مونوکسيد در نانو قفس نيتريد بوران
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جذب
مقاله گاز CO
مقاله نانو قفس نيتريد بوران
مقاله نظريه تابع چگالي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اديب بهروز
جناب آقای / سرکار خانم: هاشميان زاده سيدمجيد
جناب آقای / سرکار خانم: قائم پناه الهام
جناب آقای / سرکار خانم: نقشينه نگين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين کار جذب گاز CO روي پايدارترين نانو قفس نيتريد بوران B36N36 با تقارنTd ، با روش هاي محاسبه ايي نظريه تابع چگال بررسي شد. براي بهينه کردن هر يک از ساختارهاي اوليه نانو قفس نيتريد بوران و CO به طور مجزا، و نيز جهت بررسي جذب گاز CO، روش و مجموعه پايه B3LYP/6-31G به کار برده شد. پنج مکان جذبي براي بررسي بر هم کنش گاز با ساختار نانو در نظر گرفته شد و مولکول CO يک بار از سمت اکسيژن و يک بار از سمت کربن در جهتي که به مکان هاي جذبي فوق منتهي مي شود، به نانو قفس نيتريد بوران نزديک شد. با مقايسه انرژي هاي اتصال که با در نظر گرفتن اثر انحراف ساختار محاسبه شده اند، مشاهده شد که پايدارترين حالت فراورده در صورتي که گاز CO از سمت هاي اکسيژن و کربن، به نانو قفس نيتريد بوران نزديک شود، به ترتيب عبارتند از: حالت هايي که در آن ها گاز روي حلقه شش تايي-که به وسيله پنج حلقه شش تايي و يک حلقه چهارتايي احاطه شده است، و حلقه چهارتايي قرار مي گيرد. در حالت دوم بيشترين مقدار انرژي جذب از نوع فيزيکي آزاد مي شود .(۱٫۴۵ kcal/mol)