مقاله بررسي نقاط قوت و ضعف مديران و راههاي بهبود مهارتهاي مديريتي در شرکتهاي تعاوني فعال اشتغالزاي استان همدان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در تعاون از صفحه ۱۱۱ تا ۱۲۷ منتشر شده است.
نام: بررسي نقاط قوت و ضعف مديران و راههاي بهبود مهارتهاي مديريتي در شرکتهاي تعاوني فعال اشتغالزاي استان همدان
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مديريت عملکردي
مقاله مديريت بازاريابي
مقاله شرکتهاي تعاوني
مقاله همدان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تركمان مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: افشار مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين تحقيق با هدف بررسي راهکارهاي بهبود مديريت در شرکتهاي تعاوني فعال اشتغالزاي استان همدان در سال ۱۳۸۸- ۸۹ انجام شده است.با استفاده از روش کوکران حجم نمونه تعيين و ۱۱۰ پرسشنامه تکميل شد. تحقيق حاضر از نوع پيمايشي ( زمينه يابي) و در آن آماره tبراي بررسي عوامل اثر گذار بر مهارتهاي مديريتي به کار رفت.
عوامل موثر بر موفقيت مديريت در شرکتهاي مورد نظر از دو بعد اصلي (۱٫ بعد مديريت عملکردي در شرکتها و ۲٫ بعد مديريت بازاريابي) و ابعاد فرعي موجود در هر کدام از ابعاد اصلي مذکور، مورد بررسي قرار رفت.
يافته ها نشان دادند که مديران تعاوني در شاخصهاي برنامه ريزي، هدايت و هماهنگي (ذيل شاخص کلي مديريت عملکردي) و در شاخصهاي تدوين استراتژي، تجزيه و تحليل رقابت، آميخته بازاريابي، تعيين بازار هدف، موضع يابي و تعيين رويه هاي كنترل (ذيل شاخص کلي مديريت بازاريابي) داراي نقطه ضعف هستند. همچنين در شاخصهاي سازماندهي، کنترل، بررسي محيط كلان، بررسي بازار، سوات
(SWOT) ، بودجه بندي و پيش بيني، مديران تعاوني داراي نقطه قوت هستند.
برپايه يافته هاي اين تحقيق نتيجه گيري شد که به منظور الزام شرکتهاي تعاوني به تهيه و ارائه برنامه اجرايي، تشويق به اجراي سيستمهاي استاندارد مديريتي، ايجاد واحد تحقيقات بازار در اتاق تعاون جهت تحليل شرايط بازار براي شرکتها، پرداخت يارانه به تعاونيهايي که به کيفيت، بسته بندي و تبليغات توجه دارند، معرفي توزيع کننده هاي ملي و منطقه اي به تعاونيها و ايجاد تسهيلات براي عقد قرار دادهاي توزيعي، از مهترين راهکارهاي موثر در آشنايي بيشتر مديران با مؤلفه هاي مختلف مديريت عملکرد و مديريت بازاريابي و بهبود مهارتهاي مديريتي به شمار مي آيند.