مقاله بررسي نقش آموزش در افزايش تمايل افراد به حفاظت از محيط زيست (مطالعه موردي: درياي خزر) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در علوم محيطي از صفحه ۹۵ تا ۱۰۸ منتشر شده است.
نام: بررسي نقش آموزش در افزايش تمايل افراد به حفاظت از محيط زيست (مطالعه موردي: درياي خزر)
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش
مقاله حفاظت محيط زيست
مقاله تمايل به پرداخت
مقاله درياي خزر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رفيعي حامد
جناب آقای / سرکار خانم: اميرنژاد حميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در پژوهش حاضر، نقش آموزش در افزايش تمايل افراد به حفاظت از محيط زيست بررسي شده است. جهت بررسي تمايل افراد به حفاظت از درياي خزر، تعداد ۴۰۰ پرسشنامه به روش نمونه گيري تصادفي از ميان ساکنين استان مازندران، جمع آوري و بروشورهاي آموزشي در مورد اکوسيستم درياي خزر و اهميت آن در حفظ حيات بشر تهيه گرديد. به ۲۰۰ نفر از افراد اين بروشورها ارايه نگرديد و به ۲۰۰ نفر ديگر ارايه شد. همچنين، در گروه دوم تعداد ۵ بروشور حاوي اطلاعات زيستي در نظر گرفته شد. سپس به روش ارزش گذاري مشروط و برآورد تابع رگرسيوني لوجيت اطلاعات تجزيه و تحليل شد. نتايج نشان داد که ميان دو گروه تفکيک شده، تفاوت معني داري در تمايل به پرداخت جهت حفاظت از محيط زيست درياي خزر وجود داشته است. برآورد تابع لوجيت نشان داد که آموزش در گروه دوم اثر معني داري بر تمايل پرداخت افراد جهت حفاظت از اين اکوسيستم دارد، بطوري که با افزايش هر بروشور حاوي اطلاعات جديد، احتمال افزايش تمايل پرداخت ۰٫۱۰۴ واحد افزوده مي شود. در اين مطالعه اثر عوامل ديگر نظير درآمد افراد، سطح تحصيلات، تعداد افراد خانوار، سن افراد و دفعات بازديد نيز بررسي شد، که به ترتيب متغير آموزش و درآمد بيشترين اثر را بر افزايش تمايل افراد داشته است. در گروه اول نيز که آموزشي ارايه نشد متغير درآمد بيشترين اثر را داشته است. تمايل به پرداخت ماهيانه هر فرد جهت حفاظت از اين اکوسيستم، در گروه اول و دوم به ترتيب ۵۳۷۰٫۸ و ۸۶۶۲٫۳ ريال و تمايل پرداخت سالانه هر خانواده در گروه اول و دوم به ترتيب ۲۰۵۵۹۴٫۲ و ۳۱۵۴۴۷۹٫۴ ريال برآورد شد. با توجه به نتايج اين پژوهش، افزايش اطلاعات افراد در مورد اهميت درياي خزر، منجر به افزايش قابل توجه تمايل پرداخت جهت حفاظت از اين اکوسيستم خواهد شد.