مقاله بررسي نقش آموزش عالي و دانشگاه در پيشرفت اجتماعي و اقتصادي زنان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۵ در پژوهش در برنامه ريزي درسي (دانش و پژوهش در علوم تربيتي-برنامه ريزي درسي) از صفحه ۷۱ تا ۸۶ منتشر شده است.
نام: بررسي نقش آموزش عالي و دانشگاه در پيشرفت اجتماعي و اقتصادي زنان
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش عالي
مقاله دانشگاه
مقاله زنان
مقاله پيشرفت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده رمضان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين پژوهش بررسي نقش آموزش عالي و دانشگاه در امور آموزشي، فرهنگي ـ اجتماعي و اقتصادي زنان است. روش پژوهش از نوع توصيفي و زمينه يابي است و نمونه آماري آن ۱۴۰ فارغ التحصيل و ۹۰ دانشجوي مازندراني و ۲۵ عضو هيات علمي زن است كه با روش نمونه گيري تصادفي و طبقه اي انتخاب شدند. حجم نمونه با استفاده از فرمول برآورد حجم نمونه بر حسب انحراف معيار جامعه برآورد شد. براي گردآوري داده ها از پرسشنامه استفاده شد. در پژوهش حاضر چهار فرضيه مورد آزمون قرار گرفت. نتايج نشان داد كه: ۱ـ آموزش عالي و دانشگاه در امور آموزشي زنان تاثير دارد (P<%5، t=83.59) 2ـ آموزش عالي و دانشگاه در امور فرهنگي ـ اجتماعي زنان تاثير دارد (t=38.98, P<%5) 3- آموزش عالي و دانشگاه در امور اقتصادي زنان تاثير دارد (t=72.05, P<%5) 4ـ سهم پيامدهاي آموزش عالي و دانشگاه در امور آموزشي، فرهنگي – اجتماعي و اقتصادي متفاوت است (f=640.93, P<%5).