مقاله بررسي نقش احتمالي ژن فسفوانول پيروات كربوكسي كيناز در ميزان پروتئين دانه در برخي از ژنوتيپ هاي نخود (Cicer arietinum. L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در (نيمه اول) ۱۳۸۹ در پژوهش هاي حبوبات ايران از صفحه ۵۷ تا ۶۴ منتشر شده است.
نام: بررسي نقش احتمالي ژن فسفوانول پيروات كربوكسي كيناز در ميزان پروتئين دانه در برخي از ژنوتيپ هاي نخود (Cicer arietinum. L)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فسفو انول پيروات کربوکسي کيناز
مقاله متابوليسم نيتروژن
مقاله PEPCK

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بيهقي ماريا
جناب آقای / سرکار خانم: باقري عبدالرضا
جناب آقای / سرکار خانم: بهرامي احمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: شهرياري احمدي فرج اله
جناب آقای / سرکار خانم: نظامي احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ژن pepck، پروتئين فسفو انول پيروات کربوکسي کيناز را کد مي کند که در طي واکنش گلوکونئوژنز نقش اساسي دارد. اخيرا معلوم شده است که اين آنزيم علاوه بر تامين گلوکز، داراي وظايف ديگري نيز مي باشد. با توجه به اين که يکي از عوامل مهم در ارزش غذايي بقولات، درصد پروتئين موجود در دانه آن ها مي باشد، لذا توجه محققان به بررسي نقش احتمالي آنزيمPEPCK در متابوليسم نيتروژن و ترکيبات نيتروژنه به فرم هاي پروتئين در دانه اين گياهان معطوف شده است. در اين تحقيق، بيان ژنpepck  در رشد و نمو گياه نخود و تاثير آن در پرشدن و افزايش ميزان پروتئين دانه مورد بررسي قرار گرفته است. به منظور مطالعه بيان ژنpepck  در افزايش ميزان پروتئين دانه گياه نخود، ابتدا پس از اندازه گيري درصد پروتئين دانه در ۲۰ ژنوتيپ از نخود زراعي، تعدادي بذر سالم و يکنواخت از ژنوتيپ هاي داراي حداقل (MCC291 و MCC373) و حداکثر (MCC053 و MCC458) مقدار پروتئين، انتخاب و ميزان بيان ژنpepck  در آن ها با روش RT-PCR مشخص شد. با توجه به تکثير باندهاي ۴۰۰ و ۵۰۰ جفت بازي، تنها در ژنوتيپ هاي حداکثر پروتئين، احتمال مي رود اين آنزيم داراي دو ايزوفرم باشد که هر دو فرم آن، در ژنوتيپ هاي با پروتئين بالا بيان مي شوند در حالي که در ژنوتيپ هاي با حداقل پروتئين، هيچ کدام از اين دو فرم بيان نمي شوند. بنابراين با توجه به اين نتايج ممکن است بتوان تفاوت در بيان را به نقش احتمالي اين آنزيم در پرشدن و افزايش ظرفيت دانه نسبت داد.