مقاله بررسي نقش اخلاق تحصيلي، عدالت و بي عدالتي آموزشي در رفتارهاي مدني ـ تحصيلي دانشجويان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در نوآوري هاي مديريت آموزشي (انديشه هاي تازه در علوم تربيتي) از صفحه ۲۵ تا ۴۱ منتشر شده است.
نام: بررسي نقش اخلاق تحصيلي، عدالت و بي عدالتي آموزشي در رفتارهاي مدني ـ تحصيلي دانشجويان
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اخلاق تحصيلي
مقاله عدالت آموزشي
مقاله بي عدالتي آموزشي
مقاله رفتار مدني ـ تحصيلي
مقاله دانشجويان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گل پرور محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
 اين پژوهش با هدف بررسي نقش اخلاق تحصيلي، عدالت و بي عدالتي آموزشي با رفتار هاي مدني ـ تحصيلي در دانشجويان به مرحله اجرا درآمد. از جامعه آماري دانشجويان دانشکده هاي روانشناسي و علوم تربيتي تعداد ۳۹۶ نفر از ورودي هاي سال هاي مختلف به شيوه سهل الوصول براي پاسخگويي به پرسشنامه هاي پژوهش انتخاب شدند. ابزارهاي پژوهش شامل پرسشنامه اخلاق تحصيلي (با ۸ سوال)، پرسشنامه عدالت آموزشي (با دو زيرمقياس عدالت و بي عدالتي با ۲۸ سوال) و رفتار مدني ـ تحصيلي (با ۲۱ سوال) بودند. آلفاي کرونباخ پرسشنامه هاي پژوهش از ۶/۰ تا ۸۶/۰ در نوسان بود. داده هاي حاصل از پرسشنامه ها به شيوه تحليل رگرسيون واسطه اي مورد تحليل قرار گرفت. شواهد حاصل از تحليل داده ها نشان داد که: ۱٫ اخلاق تحصيلي با عدالت آموزشي، بي عدالتي آموزشي و پاي بندي به قواعد (يکي از زيرمقياس هاي رفتار مدني ـ تحصيلي) داراي رابطه معنادار (P<0.01) است. عدالت آموزشي نيز با بي عدالتي آموزشي، پاي بندي به قواعد و روابط صميمانه (يکي ديگر از زيرمقياس هاي رفتار مدني ـ تحصيلي) داراي رابطه معنادار (P<0.05 و P<0.01 ) بود. بي عدالتي آموزشي با پاي بندي به قواعد و ياري رساني و مشارکت اجتماعي داراي رابطه منفي و معنادار (P<0.01) بود. ۲٫ تحليل رگرسيون واسطه اي نشان داد که اخلاق تحصيلي فقط براي رابطه بين بي عدالتي آموزشي با پاي بندي به قواعد به عنوان يکي از ابعاد رفتار مدني ـ سازماني نقش متغير واسطه اي پاره اي را بازي مي کند. به اين معني که بخشي از اثرات بي عدالتي آموزشي بر پاي بندي به قواعد از طريق اخلاق تحصيلي به صورت غيرمستقيم اعمال مي گردد.