مقاله بررسي نقش ارتباطي شنود موثر و تعهد سازماني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در پژوهش هاي مديريت منابع انساني از صفحه ۱۴۷ تا ۱۷۰ منتشر شده است.
نام: بررسي نقش ارتباطي شنود موثر و تعهد سازماني
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارتباطات
مقاله تعهد سازماني
مقاله ارتباطات موثر
مقاله شنود موثر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خنيفر حسين
جناب آقای / سرکار خانم: جندقي غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: شريعتي فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: زروندي نفيسه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در دنياي امروز، به دليل اهميت ارتباطات، گوش دادن موثر داراي اهميت ويژه اي است. مديران، با گوش دادن موثر مي توانند به نتايج مطلوب از جمله تعهد سازماني دست يابند. اين تحقيق، در دو سازمان تامين اجتماعي و جهاد كشاورزي استان قم صورت گرفته است كه نمونه آماري آن ۲۱۰ نفر از كاركنان را در برمي گيرد. تعداد ۳۰ پرسش نامه به طور تصادفي در جامعه مورد مطالعه توزيع و پس از جمع آوري پرسش نامه ها ضريب پايايي (آلفاي كرونباخ ) ۹۲/۰ به دست آمد و با اصلاحات نهايي به ۹۵/۰ رسيد. براي سنجش روايي، تعداد ۱۵ پرسش نامه با نظر استادان، مدرسان و كارشناسان مديريت توزيع و با انجام اصلاحات، نهايي شد. پرسش نامه ها در سه بخش جمعيت شناختي و بررسي تعهد سازماني با ۳۰ سوال و بررسي شنود موثر با ۱۵ سوال تنظيم شد. نتايج تحقيق، حاكي از آن است كه بين مولفه مهارت شنود موثر و تعهد سازماني كاركنان، رابطه مثبت و معنا داري وجود دارد. هم چنين، بين مهارت شنود موثر و تعهد عاطفي، مستمر و هنجاري رابطه اي معنادار و مثبت وجود دارد. بر اساس آزمون هاي انجام شده بر روي داده ها، از نظر رابطه مهارت شنود موثر با تعهد، مولفه هاي تعهد مستمر و تعهد عاطفي در رتبه اول و تعهد هنجاري در رتبه دوم قرار گرفت.