مقاله بررسي نقش استرس اکسيداتيو و کاسپاز ۸ در آپپتوز ناشي از غلظت بالاي گلوکز در سلولهاي PC12 که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۸۹ در مجله ديابت و متابوليسم ايران (مجله ديابت و ليپيد ايران) از صفحه ۲۸ تا ۳۸ منتشر شده است.
نام: بررسي نقش استرس اکسيداتيو و کاسپاز ۸ در آپپتوز ناشي از غلظت بالاي گلوکز در سلولهاي PC12
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله PC12
مقاله گلوکز
مقاله استرس اکسيداتيو
مقاله آپپتوز
مقاله کاسپاز ۸

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شريفي علي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: اسلامي حبيب
جناب آقای / سرکار خانم: اردشيرلاريجاني محمدباقر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: استرس اکسيداتيو با ديابت و عوارض آن مانند نوروپاتي در ارتباط مي باشد. تاکنون سازوکارهاي دقيق مولکولي سميت ناشي از گلوکز بر روي سلول هاي عصبي مشخص نشده است. هدف از اين مطالعه بررسي ارتباط استرس اکسيداتيو با فعال شدن کاسپاز ۸، در مرگ سلولي ناشي از غلظت بالاي گلوکز در سلول هاي PC12 بود.
روش ها: آپپتوز و استرس اکسيداتيو در سلول ها بترتيب توسط سنجش قطعه قطعه شدن DNA ((DNA Ladder و تست MDA ارزيابي شده است. جهت مهار کاسپازها،Z-VAD-FMK  بکار برده شد و سپس ميزان حيات سلولي توسط روش MTT بررسي شد. فعاليت آنزيمي کاسپاز ۸، به روش کالريمتري با استفاده از سوبستراهاي سنتزي و تغييرات بيان پروتئين پروکاسپاز ۸ به روش ايمونوبلاتينگ اندازه گيري شد.
يافته ها: الگوي قطعه قطعه شدن DNA در سلول هاي تيمار شده با غلظت بالاي گلوکز مشاهده گرديد. ميزان توليد MDA در سلول هاي تيمار شده نسبت به کنترل افزايش معني دار نشان داد. مهار کننده عمومي کاسپازها توانست بصورت وابسته به دوز موجب افزايش توان حياتي سلول هاي تيمار شده گردد. فعاليت آنزيمي کاسپاز ۸ در سلول هاي تيمار شده نسبت به سلول هاي کنترل بطور معني داري افزايش و ميزان پروتئين پروکاسپاز ۸ بطور معني داري کاهش يافت که بيانگر تبديل آن به فرم فعال کاسپاز مي باشد.
نتيجه گيري: بنابراين مي توان نتيجه گرفت که آپپتوز ناشي از غلظت بالاي گلوکز در سلول هاي PC12 تا اندازه اي وابسته به فعال شدن کاسپاز ۸ و مرتبط با استرس اکسيداتيو باشد.