مقاله بررسي نقش استفاده از دستگاههاي ثابت ارتودنسي با وضعيت پريودنتال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در تحقيق در علوم دندانپزشكي از صفحه ۴۲ تا ۴۷ منتشر شده است.
نام: بررسي نقش استفاده از دستگاههاي ثابت ارتودنسي با وضعيت پريودنتال
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دستگاه هاي ثابت ارتدنسي
مقاله بيماريهاي پريو
مقاله خونريزي از لثه
مقاله تحليل لثه
مقاله افزايش حجم لثه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شيباني نيا احمد
جناب آقای / سرکار خانم: ولايي ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: ايوبيان نادر
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي جابر مريم
جناب آقای / سرکار خانم: فروغمند ماندانا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: با توجه به عوارض شناخته شده پريودنتال و اهميت اتيولوژيک بيماري و وجود تناقص در مورد نقش استفاده از دستگاه هاي ثابت ارتدنسي با بروز بيماري پريو، اين تحقيق انجام گرفت.
مواد و روش ها: تحقيق با طراحي Historical Cohort بر روي تعداد ۳۰ دختر تحت درمان ارتدنسي ثابت با حداقل ۶ ماه گذشت درماني آنها و ۳۰ نفر دختر گروه شاهد آنها در همان مدرسه و کلاس انجام گرفت. افراد فوق فاقد تروما بوده و گروه شاهد سابقه درمان ارتدنسي نداشته و بعلاوه دو گروه به لحاظ سن و جنس مشابه بودند بيماري پريودنتال با شاخص هاي خونريزي از لثه، افزايش حجم لثه در سه ۰ grade و I و II و III و نيز وجود تحليل لثه بوسيله متخصص پريو بررسي و ثبت گرديد. ميزان وجود خونريزي و نيز افزايش حجم لثه بيشتر ازII  در دو گروه و تحليل لثه با آزمون دقيق فيشر مورد قضاوت آماري قرار گرفت.
يافته ها: سن گروه شاهد ۱۵٫۱+۱٫۵ و گروه مورد ۱۴٫۷+۲٫۴ سال بود که مشابه بودند ميزان خونريزي از لثه در گروه شاهد ۵۰ درصد در گروه مورد ۷۴٫۷ درصد  (P<0.3)و تحليل لثه در گروه شاهد به ميزان ۳٫۳ درصد و در گروه مورد وجود نداشت(P<0.9)  و افزايش حجم لثه با۲ grade  و بيشتر در گروه شاهد به ميزان ۱۳٫۳ درصد و در گروه مورد ۴۶٫۴ درصد بود (P<0.005).
نتيجه گيري: بنظر مي رسد افرادي که از دستگاه ثابت ارتدنسي استفاده مي کنند. شانس بروز خونريزي از لثه و افزايش حجم لثه را دارند لذا اقدامات جهت پيشگيري و کاهش ضايعات مربوطه در افراد استفاده کننده از دستگاه ثابت ارتدنسي را توصيه مي نمايد.