مقاله بررسي نقش باکتري هاي جداشده از خاک هاي آلوده به ترکيبات نفتي در پاک سازي محيط زيست که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۷ در دانش زيستي ايران از صفحه ۱ تا ۱۵ منتشر شده است.
نام: بررسي نقش باکتري هاي جداشده از خاک هاي آلوده به ترکيبات نفتي در پاک سازي محيط زيست
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تجزيه زيستي
مقاله نفت خام
مقاله بيوسورفکتانت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: وحيد سميه
جناب آقای / سرکار خانم: اخوان سپهي عباس
جناب آقای / سرکار خانم: نوحي اشرف السادات

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين تحقيق، جداسازي و شناسايي باکتري هاي مصرف کننده نفت به عنوان منبع انرژي و کربن و تجزيه آن به مواد قابل بازيافت و شناسايي باکتري هاي مولد بيوسورفکتانت است. براي اين منظور از خاک ها و آب هاي آلوده به ترکيبات نفتي سبک و سنگين نمونه گيري به عمل آمد. براي جداسازي باکتري ها از خاک و آب آلوده، نمونه ها پس از تهيه رقت، کشت داده و براي افزايش تعداد باکتري هاي جدا شده، نمونه ها در محيط کشت MS1، غني سازي، و در محيط کشت آگار+ ۱% نفت خام استريل کشت داده شدند. سپس از محيط آگار خون دار و محيط%۱+ MSS  عصاره مخمر استفاده شد و با بررسي سميت نفت خام، اندازه گيري توليد بيوسورفکتانت در غلظت هاي مختلف نمک و فعاليت امولسيفيه کنندگي، سويه اي که بالاترين نتايج مربوط به آن بود به عنوان بهترين سويه مولد بيوسورفکتانت انتخاب شد. در نهايت با استفاده از تعيين توالي ۱۶SrRNA هويت باکتري منتخب تحت عنوان سودوموناس آئروژينوزا شناسايي شد.