مقاله بررسي نقش برخي محافظت کننده هاي سرمايي در القاي تحمل تنش دماي پايين به گياهچه هاي برنج (.Oryza sativa L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله الكترونيك توليد گياهان زراعي از صفحه ۳۹ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: بررسي نقش برخي محافظت کننده هاي سرمايي در القاي تحمل تنش دماي پايين به گياهچه هاي برنج (.Oryza sativa L)
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برنج
مقاله پرولين
مقاله تنش سرما
مقاله فسفات معدني
مقاله قندها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسيبي پيمان
جناب آقای / سرکار خانم: نبي پور مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: مرادي فواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور مطالعه برخي محافظت کننده هاي سرمايي در ژنوتيپ هاي متحمل به سرما (IRCTN33 وIRCTN34 ) و ژنوتيپ حساس به سرماي هويزه که از آزمايش قبلي انتخاب شده بودند، گياهچه هاي چهارده روزه برنج در فيتوترون به مدت چهارده روز در معرض دماي ۱۵/۱۳oC (به ترتيب شب – روز) به عنوان تيمار تنش و ۲۹/۲۲oC (شب – روز) به عنوان تيمار شاهد قرار گرفتند. آزمايش در قالب فاکتوريل بر پايه طرح کاملا تصادفي در چهار تکرار در سال ۱۳۸۵ انجام شد. بيشترين و کمترين مقدار هدايت روزنه اي به ترتيب در ژنوتيپ IRCTN33 و رقم حساس به سرماي هويزه بود. کل قندهاي محلول برگ در شرايط تنش به طور معني دار بيشتر از تيمار شاهد بود و بيشترين مقدار آن در شرايط تنش در ژنوتيپ هويزه اندازه گيري شد، ولي تجمع قندهاي محلول نتوانست باعث القاي تحمل نسبت به دماي پايين در اين ژنوتيپ حساس به سرما شود. در صورتيکه کل قندهاي محلول ريشه در شرايط شاهد بطور معني دار بيشتر از تيمار تنش بود و کمترين مقدار آن در ژنوتيپ متحمل به سرماي IRCTN33 ديده شد. نشاسته برگ در شرايط شاهد بيشتر از تيمار تنش بود و بيشترين مقدار آن در برگ رقم حساس هويزه ديده شد. مقادير ساکارز و فروکتوز در شرايط تنش بيشتر از شرايط شاهد بود. فسفات معدني ريشه در شرايط شاهد به طور معني دار از شرايط تنش بيشتر بود. پتانسيل اسمزي برگ در شرايط شاهد بيشتر (مثبت تر) از شرايط تنش بود و کمترين مقدار (منفي ترين) آن طي شرايط تنش در ژنوتيپ هويزه ديده شد. هدايت روزنه اي با پتانسيل کل آب برگ و پتانسيل اسمزي برگ همبستگي معني داري نشان داد. افزايش ساکارز، گلوکز و فروکتوز برگ باعث کاهش هدايت روزنه اي شد در صورتي که با افزايش قندهاي محلول ريشه، هدايت روزنه اي افزايش يافت. تنش سرما باعث کاهش ظرفيت فتوسنتزي و ايجاد بي نظمي هايي در روابط مبدا و مقصد گرديد و تجمع قندهاي محلول در برگ ژنوتيپ حساس به سرماي هويزه نتوانست باعث القاي تحمل نسبت به تنش دماي پايين گردد.