مقاله بررسي نقش بهره وري كل عوامل توليد در رشد توليدات بخش هاي عمده اقتصادي ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در تحقيقات اقتصادي از صفحه ۲۰۹ تا ۲۳۲ منتشر شده است.
نام: بررسي نقش بهره وري كل عوامل توليد در رشد توليدات بخش هاي عمده اقتصادي ايران
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اقتصاد غير نفتي
مقاله بهره وري بخشي
مقاله بهره وري کل عوامل توليدي (TFP)
مقاله توابع توليدي
مقاله رشد بخشي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهرآرا محسن
جناب آقای / سرکار خانم: احمدزاده ابراهيم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در تحقيق حاضر سهم رشد بهره وري كل عوامل توليد و رشد نهاده هاي توليدي كار و نيروي سرمايه در رشد توليدات بخش هاي عمده اقتصادي (بخش كشاورزي، صنعت و معدن و بخش خدمات) و كل اقتصاد غير نفتي طي دوره ۱۳۸۳  1345 مورد ارزيابي قرار گرفته است. نتايج نشان مي دهند كه متوسط سهم رشد TFP در رشد توليدات بخش اقتصاد غير نفتي طي برنامه اول، دوم و سوم توسعه اقتصادي به ترتيب معادل ۳۹٫۵، ۱۲٫۲ و ۲۴٫۸ درصد بوده است و براي برنامه چهارم توسعه پيش بيني مي شود مقدار آن به ۳۲٫۶% ارتقا يابد. البته طي سه برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور سهم TFP بخش خدمات در رشد توليدات اقتصاد غير نفتي بيش تر از ساير بخش ها و سهم TFP بخش كشاورزي كم تر از ساير بخش ها مي باشد. با وجود اين كه ميانگين نرخ رشد موجودي سرمايه و ارزش افزوده هاي بخشي در دوره قبل از انقلاب به مراتب بيش تر از متوسط آن در دوره هاي مختلف بعد از انقلاب بوده، ولي رشد بهره وري كل عوامل توليد سهم بيش تري در رشد اقتصاد غيرنفتي در دوره بعد از انقلاب (۲۳/۱۸%) نسبت به دوره قبل از انقلاب (۹/۱۰) داشته است. كاهش رشد موجودي سرمايه، ارزش افزوده هاي بخشي و بهره وري عوامل توليد در برنامه دوم دلالت بر آسيب پذيري بالاي اقتصاد كشور از جمله بهره وري عوامل توليد نسبت به درآمدهاي ارزي و تكانه هاي بيروني دارد.