مقاله بررسي نقش بي هنجاري سازماني در رابطه ميان نگرش هاي اعضاي هيات علمي دانشگاه ها و رفتارهاي مدني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۹ در علوم اجتماعي (دانشكده ادبيات و علوم انساني مشهد) از صفحه ۱۴۱ تا ۱۶۷ منتشر شده است.
نام: بررسي نقش بي هنجاري سازماني در رابطه ميان نگرش هاي اعضاي هيات علمي دانشگاه ها و رفتارهاي مدني
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نگرش اعضاي هيات علمي دانشگاه
مقاله بي هنجاري سازماني
مقاله رفتار مدني-سازماني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گل پرور محسن
جناب آقای / سرکار خانم: نادي محمدعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش با هدف بررسي نقش بي هنجاري سازماني در رابطه بين نگرش اعضاي هيات علمي دانشگاه به خود، همکاران، مديران و دانشجويان با رفتارهاي مدني-سازماني به مرحله اجرا در آمد. جامعه آماري پژوهش را کليه اعضاي هيات علمي دانشگاه هاي شهر اصفهان تشکيل داده اند که از ميان آن ها تعداد ۳۸۷ نفر (۱۶۰ نفر زن و ۲۲۷ نفر مرد) به شيوه تصادفي ساده انتخاب شدند. ابزارهاي پژوهش شامل مقياس نگرش استادان، مقياس بي هنجاري سازماني و رفتارهاي مدني بودند. داده هاي حاصل از پرسش نامه هاي پژوهش با استفاده از تحليل رگرسيون سلسله مراتبي تعديلي مورد تحليل قرار گرفت. نتايج حاصله حاکي از آن بود که بي هنجاري سازماني رابطه بين نگرش نسبت به همکاران، نگرش نسبت به شغل خود، نگرش نسبت به دانشجويان و نگرش نسبت به خود را با رفتارهاي مدني-سازماني معطوف به سازمان تعديل مي نمايد. همچنين بي هنجاري سازماني رابطه بين نگرش نسبت به همکاران، نگرش نسبت به مديران به عنوان شخص، نگرش نسبت به موقعيت سرپرست، نگرش نسبت به شغل خود و نگرش نسبت به خود را با رفتارهاي مدني-سازماني معطوف به همکاران و رابطه بين نگرش نسبت به مديران به عنوان شخص و نگرش نسبت به شغل خود را بار فتار هاي مدني-سازماني معطوف به دانشجويان تعديل مي نمود.