مقاله بررسي نقش تحقيق و توسعه بر بهره وري بخش صنعت اقتصاد ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در رشد فناوري از صفحه ۲۸ تا ۳۸ منتشر شده است.
نام: بررسي نقش تحقيق و توسعه بر بهره وري بخش صنعت اقتصاد ايران
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بهره وري کل عوامل توليد بخش صنعت
مقاله انباشت تحقيق و توسعه داخلي
مقاله سرريز تحقيق و توسعه و سرمايه انساني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شاه آبادي ابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: رحماني اميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مطالعه حاضر به ارزيابي نظري و تحليلي نقش انباشت سرمايه تحقيق و توسعه داخلي، سرمايه انساني و همچنين نقش انباشت سرمايه تحقيق و توسعه خارجي (از طريق انتقال فناوري متبلور در واردات کالاهاي واسطه اي-سرمايه اي) بر رشد بهره وري کل عوامل توليد بخش صنعت اقتصاد ايران پرداخته است. از آنجا که، فعاليتهاي تحقيق و توسعه بخش صنعت اقتصاد ايران نسبت به کشورهاي توسعه يافته ناچيز مي باشد، بنابراين اقتصاد ايران مشابه ساير کشورهاي درحال توسعه مي تواند به نقش انباشت تحقيق و توسعه خارجي و سرريزهاي آن بر رشد بهره وري کل عوامل توليد اين بخش اميدوار بود. زيرا جذب سرريزهاي تحقيق و توسعه خارجي در کنار توسعه فعاليتهاي تحقيق و توسعه داخلي، زمينه مساعدتري را براي ارتقا بهره وري کل عوامل توليد فراهم مي آورد. بنابراين در اين مطالعه به بررسي و تجزيه و تحليل اثر مستقيم انباشت سرمايه تحقيق و توسعه داخلي و خارجي (فناوري متبلور در واردات کالاهاي واسطه اي- سرمايه اي) و سرمايه انساني بر رشد بهره وري کل عوامل توليد بخش صنعت ايران طي دوره ۱۳۸۵-۱۳۳۸ پرداخته شده است. نتايج تجزيه و تحليل ها بيانگر آن است که، سرمايه انساني و انباشت سرمايه تحقيق و توسعه خارجي، به ترتيب، داراي بيشترين تاثير مثبت بر رشد بهره وري کل عوامل توليد بخش صنعت مي باشند. در حاليکه از لحاظ مباني نظري انباشت سرمايه تحقيق و توسعه داخلي نيز، نقش تعيين کننده اي بر رشد بهره وري کل عوامل توليد دارد. اما، به دليل سرمايه گذاري اندک و ناچيز بودجه هاي تحقيقاتي داخلي و فقدان تقاضا محور بودن فعاليتهاي تحقيقاتي، تاثيرگذاري انباشت تحقيق و توسعه داخلي در مقايسه با انباشت تحقيق و توسعه خارجي، بر رشد بهره وري کل عوامل توليد بخش صنعت ايران کم رنگتر مي باشد.