مقاله بررسي نقش تخصص حسابرس در صنعت بر مديريت واقعي سود و عملکرد عملياتي آتي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در دانش حسابداري از صفحه ۹ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: بررسي نقش تخصص حسابرس در صنعت بر مديريت واقعي سود و عملکرد عملياتي آتي
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اقلام تعهدي اختياري
مقاله تخصص حسابرس در صنعت
مقاله عملکرد عملياتي آتي
مقاله مديريت واقعي سود

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اعتمادي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: آذر عادل
جناب آقای / سرکار خانم: ناظمي اردكاني مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين تحقيق بررسي رابطه بين تخصص حسابرس در صنعت و مديريت واقعي سود و تاثير آن بر عملکرد عملياتي آتي شرکتهاي داراي حسابرس متخصص صنعت و درگير در مديريت واقعي سود است. تحقيقات گذشته بيانگر اين است که حسابرسان متخصص صنعت، مديريت اقلام تعهدي را محدود مي کنند؛ در نتيجه مديريت شرکتها براي دستيابي به اهداف خود به مديريت واقعي سود روي مي آورند. از اين رو تعداد ۱۱۵ شرکت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طي دوره زماني ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۶، به منظور بررسي اين موضوع مورد آزمون قرار گرفته اند. در اين تحقيق از رويکرد سهم بازار به منظور تعيين حسابرس متخصص صنعت و از دستکاري فروش، کاهش هزينه هاي اختياري و اضافه توليد به عنوان معيارهاي مديريت واقعي سود بهره گرفته شده است. هم چنين براي اندازه گيري عملکرد عملياتي از بازده داراييها استفاده شده است.
نتايج اين پژوهش نشان مي دهد شرکتهايي که حسابرس آنها، متخصص صنعت است داراي سطح بالاتر مديريت واقعي سود نسبت به ساير شرکتها هستند ولي عملکرد عملياتي آتي آنها کاهش نمي يابد.