مقاله بررسي نقش تعديل کنندگي عدالت سازماني بر رابطه بين ادراک از فضاي سياسي سازمان و ارتباط گريزي افراد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در نيمه دوم ۱۳۸۸ در پژوهش نامه مديريت تحول (پژوهش نامه مديريت) از صفحه ۲۱ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: بررسي نقش تعديل کنندگي عدالت سازماني بر رابطه بين ادراک از فضاي سياسي سازمان و ارتباط گريزي افراد
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارتباط گريزي
مقاله سياست سازماني
مقاله رفتارهاي سياسي
مقاله عدالت سازماني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحيم نيا فريبرز
جناب آقای / سرکار خانم: فرزانه حسن زاده ژاله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ارتباط سرچشمه فرهنگ و تکامل جامعه است و انسان ها از طريق آن مهارت ها و دانسته هاي خود را منتقل مي کنند. از اين رو، فقدان آن عواقب و آثار جبران ناپذيري بر جاي مي گذارد و پديده اي به نام ارتباط گريزي مي تواند بر روابط بين فردي در محيط کار و کارآيي کارکنان تاثير منفي گذاشته و باعث اخلال در جريان ارتباطات سازماني شود. هدف اين مطالعه، بررسي تاثير ادراک پرسنل سازمان از فضاي سياسي از طريق عدالت سازماني درک شده بر ميزان ارتباط گريزي آنهاست. بدين منظور تحقيق پيمايشي در يک نمونه ۲۶۵ نفري از پرسنل تمامي شعبات يکي از بانکهاي دولتي استان خراسان رضوي با استفاده از ابزار پرسش نامه مورد آزمون قرار گرفت. نتايج تحقيق تاثير مستقيم ادراک از فضاي سياسي بر ميزان ارتباط گريزي را تاييد، اما تاثير غيرمستقيم ادراک پرسنل از فضاي سياسي بر ميزان ارتباط گريزي از طريق ادراک عدالت سازماني به اثبات نرسيد. با توجه به نتايج بيان شده، مديران بهتر است براي تسهيل و تسريع ارتباط بين کارکنان به فضاي سياسي سازمان و ادراک کارکنانشان از آن توجه کنند چون اين مسأله مي تواند منجر به افزايش کارآيي و بهره وري سازمان شود .