مقاله بررسي نقش تغذيه در کاهش آسيب مخاط معده ناشي از استرس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران (annals of military and health sciences research) از صفحه ۱۶ تا ۱۹ منتشر شده است.
نام: بررسي نقش تغذيه در کاهش آسيب مخاط معده ناشي از استرس
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استرس
مقاله مخاط معده
مقاله تغذيه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رياحي سيمين
جناب آقای / سرکار خانم: كرمي افسانه
جناب آقای / سرکار خانم: اكبرزاده مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: يکي از مسایل مطرح پزشکي زخم معده است، علي رغم اهميت اين مشکل هنوز روش پيشگيري مناسبي براي جلوگيري از زخم معده ناشي از استرس وجود ندارد. هدف ازمطالعه حاضر بررسي اثر تغذيه بر ايجاد زخم معده است.
مواد و روشها: در اين تحقيق تجربي با کد اخلاق ۲۲/۳۴۰ از ۲۰ سر موش صحرايي نر نژاد ويستار با وزن ۲۰± ۲۰۰ گرم که در شرايط استاندارد نگهداري ميشدند استفاده شد، حيوانات به طور تصادفي در چهار گروه ۵ تايي قرار گرفتند. گروه اول ناشتا همراه با استرس، گروه دوم تغذيه شده همراه با استرس و گروه سوم ناشتا بدون استرس قرار گرفتند و گروه چهارم تغذيه شده بدون استرس (کنترل) بودند. براي القا استرس از غوطه ور شدن در آب ۲۳ درجه به مدت ۳٫۵ ساعت استفاده گرديد. سپس حيوانات کشته شده و معده آنها براي بررسي سطح زخم و تعداد آن مورد بررسي قرار گرفت. از تست آماري آناليز واريانس يک طرفه براي مقايسه گروه ها استفاده شد.
يافته ها: اعمال استرس غوطه وري در آب به روش فوق به وضوح زخمهاي متعددي در معده رتهاي مربوطه ايجاد کرده بود، تعداد زخم و سطح آن در گروه ناشتا که تحت استرس قرار داشتند نسبت به ساير گروه ها افزايش معناداري داشت.
بحث و نتيجه گيري: تغذيه دهاني در موشهايي که در معرض استرس شديد هستند از ايجاد زخم معده ناشي از استرس جلوگيري ميکند، به نظر ميرسد که غذاي داخل معده با جلوگيري از انقباضات ناشي از استرس که سبب ايجاد زخم ناشي از ايسکمي ميشود از ايجاد زخم جلوگيري ميکند.