مقاله بررسي نقش تغيير کاربري اراضي بر برخي از خصوصيات فيزيکي، شيميايي و فرسايش پذيري خاک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در پژوهشهاي جغرافياي طبيعي (پژوهش هاي جغرافيايي) از صفحه ۱۱۱ تا ۱۲۳ منتشر شده است.
نام: بررسي نقش تغيير کاربري اراضي بر برخي از خصوصيات فيزيکي، شيميايي و فرسايش پذيري خاک
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرسايش پذيري
مقاله حوضه برنجستانک
مقاله ماده آلي
مقاله خاک
مقاله تغيير کاربري اراضي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سليماني كريم
جناب آقای / سرکار خانم: آزموده علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تغيير کاربري جنگل به اراضي کشاورزي، عموما تاثير جدي بر ميزان ماده آلي و ديگر ويژگي هاي فيزيکي و شيميايي خاک مي گذارد. اين پژوهش با هدف بررسي نقش تغيير کاربري جنگل بر برخي از خصوصيات فيزيکي و شيميايي خاک و در ادامه شناخت شماري از متغيرهاي موثر خاک بر شاخص فرسايش پذيري در بخشي از حوضه آبخيز برنجستانک صورت گرفته است. بدين منظور سه کاربري جنگل، زراعت ديم (گندم) و باغ مورد بررسي قرار گرفت. نمونه هاي خاک از دو لايه سطحي ۱۰-۰ و ۲۰-۱۰ سانتي متر در قالب طرح بلوک کاملا تصادفي برداشته و مقايسه شد. نتايج نشان از آن داشتند که ميزان ماده آلي در اراضي زراعي و باغ، به ترتيب ۴۴٫۲۴ و ۴۵٫۴۵ درصد در لايه ۱۰-۰ سانتي متر، و ۴۲٫۶۹ و ۴۳ درصد در لايه ۲۰-۱۰ سانتي متر کمتر از اراضي جنگلي بوده است. حداکثر نيتروژن کل در لايه ۱۰-۰ سانتي متر در کاربري جنگل به ميزان ۰٫۳۰۳ درصد و حداقل آن در لايه ۲۰-۱۰ سانتي متر در اراضي باغ به ميزان ۰٫۱۹۰ درصد مشاهده شد که کاهشي معادل با ۳۷٫۳۲ درصد را نشان مي دهد. وزن مخصوص ظاهري و اسيديته خاک طي تغيير کاربري جنگل افزايش يافت. اين در حالي است که تغيير کاربري جنگل به اراضي زراعي و باغ تاثير مشخص و معني داري بر درصد ذرات رس و سيلت نداشت و تنها در لايه ۱۰-۰ سانتي متر تفاوت معني داري از لحاظ درصد ذرات شن مشاهده شد. نتايج نشان داد که فرسايش پذيري خاک به دليل کاهش پوشش گياهي پايا، ماده آلي خاک، تخريب ساختمان خاک و پايداري خاکدانه ها طي تغيير کاربري جنگل، افزايشي حدود دو برابر داشته است. همچنين متغيرهاي رس، ماده آلي و نيتروژن کل داراي همبستگي معني دار منفي؛ و در مقابل، درصد سيلت و شن ريز نيز داراي ارتباط معني دار مثبت با ميزان فرسايش پذيري اند.