مقاله بررسي نقش تنوع اجتماعي در ايجاد شهرهاي خلاق و نوآور (مورد مطالعه: شهر اصفهان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در جغرافيا و توسعه از صفحه ۱۵۹ تا ۱۸۰ منتشر شده است.
نام: بررسي نقش تنوع اجتماعي در ايجاد شهرهاي خلاق و نوآور (مورد مطالعه: شهر اصفهان)
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شهر خلاق
مقاله جامعه دانايي
مقاله مدارا
مقاله تنوع اجتماعي
مقاله ذوب فرهنگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رباني خوراسگاني علي
جناب آقای / سرکار خانم: رباني خوراسگاني رسول
جناب آقای / سرکار خانم: اديبي سده مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: موذني احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش به بررسي جايگاه تنوع اجتماعي در ايجاد شهرهاي خلاق و نوآور مي پردازد. تنوع اجتماعي که از شاخص هاي سنجش مدارا در يک منطقه به حساب مي آيد، مبحثي جديد و موردتوجه در حوزه مطالعات شهري بوده و بر نقش مشارکت فعال و خلاق گروه هاي قومي، نژادي و مهاجر در شهر و ادغام و ذوب آنان در جامعه ميزبان تاکيد دارد. باتوجه به اينکه مفهوم تنوع اجتماعي در ايران و نحوه سنجش آن با ديگر جوامع به لحاظ مفهومي و مصداقي متفاوت بوده، هدف اين نوشتارکه با استفاده از روش تحليل داده هاي ثانويه و به صورت بحث مفهومي و تحليلي با استفاده از آمارهاي موجود کشوري و استاني ايران انجام گرفته، به موقعيت و پتانسيل شهر اصفهان از لحاظ وجود عنصر تنوع اجتماعي پرداخته است. در همين راستا درصدهاي حضور مهاجرين و غيربومي ها، به عنوان شاخص ذوب فرهنگي و نيز تنوع زباني در جمعيت مورد بررسي قرار گرفته است. بر طبق نتايج، استان اصفهان از لحاظ درصد مهاجرپذيري در بين استان هاي ايران در رتبه دهم قرار داشته و رتبه سوم را پس از استان هاي تهران و خراسان رضوي، در ميزان حضور افراد غير بومي (متولدين جاي ديگر) به خود اختصاص داده است. در ميان شهرستان هاي استان اصفهان، شهر اصفهان، بالاترين درصد مهاجرپذيري را داشته، اما از لحاظ درصد افراد غير بومي درميان شهرستان هاي استان، از رتبه سوم برخوردار است. همچنين شهر اصفهان از تنوع زباني برخوردار نيست. به طور کلي شهر اصفهان، بر طبق آمارها و به لحاظ کمي و صوري از شهرهاي مهاجرپذير ايران به حساب آمده و پتانسيل حرکت به سمت شهر خلاق و نوآور را داراست.