مقاله بررسي نقش توزيع مکاني آلاينده ها براساس پراکندگي ايستگاه هاي سينوپتيک با استفاده از مدل CHEFFE و مجذور امگا ۲(w) طي دو دهه اخير مطالعه موردي: در پنج ايستگاه منتخب شهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در جغرافياي طبيعي از صفحه ۵۳ تا ۶۵ منتشر شده است.
نام: بررسي نقش توزيع مکاني آلاينده ها براساس پراکندگي ايستگاه هاي سينوپتيک با استفاده از مدل CHEFFE و مجذور امگا ۲(w) طي دو دهه اخير مطالعه موردي: در پنج ايستگاه منتخب شهر تهران
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آلودگي
مقاله آلاينده
مقاله سينوپتيک
مقاله CHEFFE
مقاله مجذور امگا
مقاله توزيع مکاني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اربابي سبزواري آزاده
جناب آقای / سرکار خانم: موغلي مرضيه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آلودگي هوا يکي از مهمترين پارامترهاي موثر در ميکروکليماهاي شهري و از نشانه هاي رشد شهرنشيني است. افزايش جمعيت، استفاده بيش از حد از منابع سوخت هاي فسيلي، عدم به کارگيري فن آوري هاي سازگار با محيط زيست و از همه مهمتر عدم وجود مديريت صحيح زيست محيطي است، باعث شده است که اين آلودگي در کشورهاي در حال توسعه و يا کمتر توسعه يافته و به ويژه در کلان شهرها تاثير بيشتري داشته و کشور ما ايران و شهرهاي بزرگ آن از اين جهت مشکلات عديده اي دارند (رضايي، ۱۳۶۶). هدف از مطالعه آلودگي هوا جلوگيري از افزايش آلودگي و کم کردن آن است بر اساس آمار هر ساله افراد زيادي بر اثر آلودگي هوا جان خود را از دست مي دهند. کشور ما ايران و شهرهاي بزرگ آن از اين جهت مشکلات عديده اي دارند. عليرغم اقدامات جدي مسوولين شهر هنوز آثار مثبتي در روند کاهش آلودگي هواي شهر مشاهده نمي شود، در سال از هر سه روز يک روز توسط يک يا چند تا از آلاينده هاي اصلي هوا آلوده است که عوامل متعددي در آلودگي آن نقش دارند. در اين تحقيق ميزان غلظت آلاينده هاي هواي شهر تهران بر اساس مراجعه به سازمان حفاظت محيط زيست تهران از ۷ ايستگاه سنجش آلودگي (ثابت) هوا تهيه شد سپس پنج ايستگاه منتخب سينوپتيک در شهر تهران انتخاب و ايستگاه هاي آلودگي سنجي بر اساس ايستگاه هاي سينوپتيک مکانيابي شد. در بررسي اين تحقيق در سال هاي (۱۳۸۴-۱۳۶۴) در سه دوره آماري (۷, ۷, ۶) ساله انجام شده است. همچنين با استفاده از شاخص توان يا نيرومندي ارتباط بين متغيرهاي مورد مطالعه بررسي شده است. بر اساس مطالعات انجام گرفته ميانگين متوسط آلاينده ها در پنج ايستگاه منتخب شهر تهران داراي تفاوت مي باشد. براي آزمون معني دار بودن تفاوت مشاهده شده از آزمون تحليل يک طرفه استفاده شده است و با آزمون تعقيبي شفه که حساسيت اين تفاوت را آشکار مي-نمايد نشان داده است، ميزان آلاينده ها به ترتيب در ايستگاه شمال تهران، دوشان تپه و مهرآباد مشاهده شد که مقدار مجذور امگا ۰٫۵۲ اندازه گيري شد که به آن معني مي باشد که ۵۲ درصد از واريانس ميانگين آلاينده-ها را براساس تغييرات موقعيت ايستگاه ها (موقعيت جغرافيايي) مي توان تبيين کرد.