مقاله بررسي نقش جو اجتماعي سازمان كار بر كيفيت زندگي كاري كارگران كارخانه هاي صنعتي (مطالعه موردي استان آذربايجان شرقي) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در جامعه شناسي كاربردي (مجله پژوهشي علوم انساني دانشگاه اصفهان) از صفحه ۱۰۵ تا ۱۲۲ منتشر شده است.
نام: بررسي نقش جو اجتماعي سازمان كار بر كيفيت زندگي كاري كارگران كارخانه هاي صنعتي (مطالعه موردي استان آذربايجان شرقي)
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كيفيت زندگي كاري از خود بيگانگي
مقاله تعهد سازماني
مقاله ارتقا شغلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ضيايي بيگدلي محمدتقي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
كيفيت زندگي كاري فرايندي است كه به وسيله آن همه اعضاي سازمان از راه مجاري ارتباطي باز و ارتباط مستمر بر هم اثر مي گذارند. بر اساس كيفيت زندگي كاري سطح رضايت شغلي، احساس هويت سازماني و سلامت رواني در محيط كار بيشت مي بوشد. بنابراين كيفيت زندگي كاري هم يك روش و هم يك هدف اخلاقي است عوامل مختلفي بر كيفيت زندگي كاري موثر كه در جمع بندي نهايي مي‌توان به ايمني و امنيت كار، فرصت شكوفايي و امكانات فيزيكي اشاره كرد. هارولدكنتز و منتز برگ كاركرد عمومي كيفيت زندگي كاري را شامل امنيت شغلي، مساوات، پرورش شغلي و حرفه اي و مساركت در سطح سازمان مي دانند. بنابراين در اين تحقيق با توجه به نقش عوامل مستقل فوق بر كيفيت زندگي كار، ۳۰۰ نفر از كارگران كارخانجات صنعتي تبريز به عنوان مونه انتخاب شدند و مشخص گرديد كه متوسط سطح كيفيت زندگي كاري آنان ۴۹٫۵ درصد است و اين در حد متوسط مي باشد لذا در تحليل نهايي روابط متغيرهاي موثر بر كيفيت زندگي كاري مشخص شد كه كاهش فشار كاري، ارتقا شغلي و نيز تعهد حرفه اي ارتباط معني داري با كيفيت زندگي كاري دارند. در نهايت در تفسير روابط تئوريك و تجربي يافته ها نيز مشخص گرديد. بهره وري فردي و سازماني كارخانجات صنعتي تا حدود ۴۵ درصد به كيفيت زندگي كاري سازمان وابسته است.