مقاله بررسي نقش حفاظت کنندگي برگ گياه بادرنجبويه بر اختلالات يادگيري ناشي از استات سرب در دوران قبل و بعد از تولد در رت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در ارمغان دانش از صفحه ۴۸ تا ۵۷ منتشر شده است.
نام: بررسي نقش حفاظت کنندگي برگ گياه بادرنجبويه بر اختلالات يادگيري ناشي از استات سرب در دوران قبل و بعد از تولد در رت
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اختلالات يادگيري
مقاله استات سرب
مقاله بادرنجبويه
مقاله رت
مقاله ماز T چند واحدي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مومني زينب
جناب آقای / سرکار خانم: رستمي ساره
جناب آقای / سرکار خانم: غيور نرگس
جناب آقای / سرکار خانم: بهنام رسولي مرتضي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: آلودگي با سرب، دستگاه هاي مختلف بدن به ويژه دستگاه عصبي مرکزي را تحت تاثير قرار مي دهد. جذب سرب در دوران حاملگي اثرات سوء بر تکامل سيستم عصبي مرکزي جنين داشته و موجب اختلال در فرآيند يادگيري و حافظه در دوران بزرگسالي مي شود. نتايج تحقيقات جديد، اثرات مثبت گياه بادرنجبويه را در تقويت حافظه در برخي بيماري هاي عصبي نشان مي دهد. هدف از مطالعه حاضر، بررسي اثرات گياه بادرنجبويه بر اختلالات يادگيري ناشي از سرب در رت بود.
مواد و روش ها: اين يک مطالعه تجربي است که در سال ۱۳۸۷ در دانشگاه فردوسي مشهد انجام شد. ۴۰ رت باکره نژاد ويستار پس از آميزش به گروه هاي کنترل، کنترل منفي و ۶ گروه آزمايشي شامل؛ بادرنجبويه (در سه دوز مختلف) و بادرنجبويه به همراه سرب تقسيم شدند. تجويز بادرنجبويه به همراه جيره غذايي و سرب از طريق آب آشاميدني صورت گرفت. تيمار از روز ۷ حاملگي شروع شد و در طي دوران بارداري آنها ادامه داشت. پس از آن قابليت يادگيري و نگهداري حافظه زاده هاي ۴ ماهه به وسيله ماز T چند واحدي مورد بررسي قرار گرفت. داده هاي جمع آوري شده با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون هاي آماري آناليز واريانس يک طرفه و تست توکي تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها: نتايج نشان داد که در قابليت يادگيري و حافظه بين گروه سرب و ساير گروه ها تفاوت معني داري وجود دارد (p>0.05)، در حالي که بين گروه کنترل و گروه هاي تجربي تفاوت معني داري مشاهده نشد.
نتيجه گيري: در رت هاي گروه سرب اختلالات يادگيري به وضوح مشاهده شد. از آنجا که بين گروه کنترل و گروه بادرنجبويه به همراه سرب تفاوت معني داري وجود نداشت، بادرنجبويه احتمالا مي تواند اختلالات يادگيري ناشي از سرب را در دوران بعد از تولد بهبود بخشد.