مقاله بررسي نقش سازمان يادگيرنده بر مديريت دانش مديران مدارس متوسطه پسرانه شهرستان آمل در سال تحصيلي ۸۹-۱۳۸۸ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در فصلنامه تحقيقات مديريت آموزشي از صفحه ۱۳۷ تا ۱۴۸ منتشر شده است.
نام: بررسي نقش سازمان يادگيرنده بر مديريت دانش مديران مدارس متوسطه پسرانه شهرستان آمل در سال تحصيلي ۸۹-۱۳۸۸
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سازمان يادگيرنده
مقاله مديريت دانش
مقاله مديران مدارس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بني سي پريناز
جناب آقای / سرکار خانم: ملك شاهي عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحقيق حاضر با عنوان «بررسي نقش سازمان يادگيرنده بر مديريت دانش مديران مدارس متوسطه پسرانه شهرستان آمل» مي باشد. روش تحقيق توصيفي از نوع زمينه يابي است. روش جمع آوري اطلاعات، كتابخانه اي و ميداني بوده كه با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته در يك نمونه ۳۰ تايي با استفاده از روش آلفاي كرونباخ پرسشنامه سازمان يادگيرنده %۸۹ و مديريت دانش مديران %۹۷ اندازه گيري شد. نمونه آماري آن شامل ۴۹۳ نفر كه با استفاده از جدول مورگان ۲۱۷ نفر به صورت تصادفي مرحله اي انتخاب شده است. اطلاعات بدست آمده با انجام محاسبات آمار توصيفي و استنباطي (رگرسيون چندگانه) مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج حاصل نشان داد که ميان سازمان يادگيرنده و مديريت دانش مديران مدارس متوسطه از نظر يادگيرنده بودن با توجه به مولفه هاي مهارت شخصي، الگوهاي ذهني، چشم انداز مشترک، يادگيري تيمي و تفکر سيستمي با وضعيت آرماني در هر پنج اصل تئوري سنگه رابطه معني داري وجود دارد.