مقاله بررسي نقش سايتوکاين ها در عفونت بروسلوز، آرتريت و کمردرد بروسلائي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشكي مشهد از صفحه ۱۳۳ تا ۱۳۷ منتشر شده است.
نام: بررسي نقش سايتوکاين ها در عفونت بروسلوز، آرتريت و کمردرد بروسلائي
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بروسلوز
مقاله آرتريت و کمردرد بروسلائي
مقاله سايتوکاين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سعادتي نيره
جناب آقای / سرکار خانم: فريدحسيني رضا
جناب آقای / سرکار خانم: توكل افشاري جليل
جناب آقای / سرکار خانم: خليقي اميررضا
جناب آقای / سرکار خانم: نقيب زاده بهرام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سايتوکاين ها موادي هستند که در سلول هاي مختلفي به ويژه لنفوسيت هاي T توليد و ترشح مي شوند و در روند پاسخ ايمني دخالت دارند. با توجه به اينکه بيماري بروسلوز ناشي از باکتري هاي درون سلولي است، ايمني سلولي در اين بيماري نقش مهمي در پاسخ هاي ايمني به هنگام عفونت ناشي از اين باکتريها برعهده دارد و بررسي تغييرات سايتوکاين ها در اين بيماري اطلاعات مفيدي در ارتباط با فعاليت سيستم ايمني سلولي به دست مي دهد.
روش كار
اين مطالعه مورد شاهدي در سال هاي ۸۵- ۸۷ در دو مرکز، بيمارستان هاي قائم(عج) و امام رضا(ع) وابسته به دانشگاه علوم پزشکي مشهد انجام شده است. ۴۰ بيمار مبتلا به کمردرد آرتريت بروسلائي و ۴۰ فرد طبيعي در اين مطالعه شرکت داده شدند. تشخيص بيماري با توجه به سابقه بيماري، معاينات باليني و آزمونهاي سرولوژي انجام پذيرفت. پس از استخراج اطلاعات مورد نظر ارزيابي هاي آماري با آزمون آماري كولموگرف اسميرنت و كورسكال واليس و آزمون تي انجام شد.
نتايج
ميزان سايتوکاين ‎هاي انترفرون گاما، اينترلوکين ۲، اينترلوکين ۴، اينترلوکين ۱۰ و فاکتور نکروز تومور آلفا در سرم بيماران به روش اليزا سنجيده شد (سطح معني داري (p<0.05 آزمون کولموگرف اسميرنف حاکي از طبيعي بودن توزيع متغيرهاي ميزان IL-2 و IL-10 مي باشد. بقيه متغيرها شامل، IL4 وانترفرون گاما و TNF آلفا در سرم بيماران غير طبيعي بودند. آزمون آماري t حاکي از تفاوت معني دار در ميزان IL-10 در دو گروه مي باشد (p<0.002).
سطحIL-2 ، IL-4 و TNF-α در دو گروه تفاوت معني داري نداشت (p>0.1) اما آزمون آماري کورسکال واليس حاکي از تفاوت معني دار انترفرون گاما در گروه بيماران و شاهد است (p<0.05).
نتيجه گيري
اين نتايج حاکي از آن است که انترفرون گاما و اينترلوکين ۱۰ در سرم بيماران مبتلا به آرتريت و کمردرد بروسلائي نقش تاييد  کننده اي دارد.