مقاله بررسي نقش سبک هاي دلبستگي و مکانيزم هاي دفاعي در تميز دانشجويان سيگاري و غيرسيگاري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در فصلنامه دانشگاه علوم پزشكي سبزوار (اسرار) از صفحه ۱۳۴ تا ۱۴۱ منتشر شده است.
نام: بررسي نقش سبک هاي دلبستگي و مکانيزم هاي دفاعي در تميز دانشجويان سيگاري و غيرسيگاري
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سبک هاي دلبستگي
مقاله مکانيزم هاي دفاعي
مقاله وضعيت بهداشتي
مقاله سيگاري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابوالقاسمي عباس
جناب آقای / سرکار خانم: محمودي هيوا
جناب آقای / سرکار خانم: سليماني اسماعيل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: اين اعتقاد وجود دارد که سبک هاي دلبستگي ناايمن و مکانيزم هاي دفاعي رشد نيافته افراد را براي مصرف سيگار و مواد آسيب پذير ساخته و اين افراد هيجانات منفي زيادتري تجربه مي کنند و گزينه هاي کمتري براي کاهش آشفتگي هاي روانشناختي دارند. هـدف پژوهش حاضر بررسي نقش سبک هاي دلبستگي، مکانيزم هاي دفاعي و وضعيت بهداشتي در تميز دانشجويان سيگاري و غيرسيگاري مي باشد.
مواد و روش ها: اين پژوهش يک مطالعه مورد – شاهدي است. نمونه پژوهش شامل ۱۰۰ دانشجوي سيگاري و ۱۰۰ دانشجوي غيرسيگاري بود که از ميان دانشجويان دانشگاه محقق اردبيلي انتخاب گرديدند. براي جمع آوري داده ها از پرسشنامه مکانيزم هاي دفاعي، مقياس سبک هاي دلبستگي و پرسشنامه سلامت عمومي استفاده شده است. براي تجزيه و تحليل داده ها از روش تحليل مميز با نرم افزار  SPSS.14استفاده شد.
يافته ها: نتايج نشان داد که ۷۱ درصد پراش سه متغير دلبستگي نا ايمن، مکانيزم هاي دفاعي رشد نيافته و وضعيت بهداشتي براي تنها تابع مميز از اختلاف بين دو گروه سيگاري و غير سيگاري تبيين مي‌شود. تابع مميز به‌دست‌ آمده با روش همزمان ۵/۹۴ درصد سيگاري ها و با روش گام به گام ۵/۹۳ درصد غيرسيگاري ها به درستي طبقه‌بندي شده است.
نتيجه گيري: نتايج نشان داد که دانشجويان سيگاري و غيرسيگاري را مي توان از روي مکانيزم هاي دفاعي رشدنيافته، سبک دلبستگي ناايمن و وضعيت بهداشتي تميز داد.