مقاله بررسي نقش سونوگرافي تكميلي در تشخيص سرطان پستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني همدان از صفحه ۵۷ تا ۶۰ منتشر شده است.
نام: بررسي نقش سونوگرافي تكميلي در تشخيص سرطان پستان
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرطان پستان
مقاله سونوگرافي
مقاله ماموگرافي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قره خانلو فريده
جناب آقای / سرکار خانم: ترابيان سعادت
جناب آقای / سرکار خانم: كامراني سحر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: در سال‌هاي اخير سرطان پستان شايع‌ ترين سرطان دربين زنان ميباشد و ميانگين سني بروز آن روبه کاهش است. با توجه به نسج متراکم پستان(Dense Breast)  در زنان جوان ‌تر (کمتر از ۴۹ سال) که باعث کاهش حساسيت ماموگرافي در تشخيص کارسينوم مي‌شود، استفاده از سونوگرافي با وضوح بالا به عنوان مکمل ماموگرافي در تشخيص آن بسيار مفيد است. اين مطالعه به نقش سونوگرافي در تشخيص سرطان پستان به عنوان روش مکمل تشخيصي اشاره مي‌کند و هدف نهايي آن هم خواني نتايج ماموگرافي با نتايج مثبت سونوگرافي است.
روش کار: از تاريخ ۸۸/۸/۱ تا ۸۸/۹/۳۰، ۳۰۰ نفر جهت سونوگرافي پستان به کلينيک راديولوژي خصوصي مهر همدان مراجعه نمودند و در بيماراني که پس از سونوگرافي توده مشکوك يافت شد، ارزيابي آگزيلا نيز به صورت همزمان به عمل آمد. در کليه بيماران مشکوک، ماموگرافي (قبل يا بعد از سونوگرافي) انجام شد و نتيجه آن توسط راديولوژيست ديگري گزارش گرديد. در نهايت کليه موارد مشکوک جهت بيوپسي يا جراحي ارجاع شدند و نتايج قطعي توسط پاتولوژيست اعلام شد. جهت آناليز يافته‌ ها از نرم‌افزار آماري SPSS و آماره هاي توصيفي و استنباطي استفاده گرديد.
نتايج: متوسط سن بيماران۴۶  سال با محدوده سني ۳۲ – ۷۶ سال بود از ۲۲ مورد توده مشکوک گزارش شده با سونوگرافي ۲۱ مورد سرطان و ۱ مورد آبسه گزارش شد. متوسط قطر توده ۲۹ ميلي متر و متوسط قطر لنف نودهاي درگير ۱۷٫۳ ميلي متر بود. يافته ‌هاي ماموگرافي به دليل بافت متراكم پستان، %۱۴٫۳ موارد منفي و يا تنها يک دانسيته آسيمتريك را گزارش کرده بود و بقيه موارد(%۸۵٫۷)  مثبت بود.
نتيجه نهايي: هرچند ماموگرافي روش استاندارد طلايي تشخيص سرطان پستان است اما با توجه به بروز آن در سنين پايين‌ تر در سال‌هاي اخير و وجود بافت متراكم پستان در اين سنين سونوگرافي تکميلي) روش غربالگري تكميلي( به خصوص در گروه سني پايين‌ تر جهت افزايش حساسيت تشخيص بسيار موثر خواهد بود.