مقاله بررسي نقش سينرژيسمي گياه گردو بر تحريک فعاليت پروبيوتيکي انتروکوکوس فکاليس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در زيست فناوري ميكروبي از صفحه ۳۷ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: بررسي نقش سينرژيسمي گياه گردو بر تحريک فعاليت پروبيوتيکي انتروکوکوس فکاليس
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اثر ضد ميكروبي
مقاله انتروكوكوس فكاليس
مقاله برگ گردو
مقاله تيروتريسين
مقاله سينرژيسم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يگانه مهسا
جناب آقای / سرکار خانم: خنافري آنيتا
جناب آقای / سرکار خانم: فلاحيان محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: شريفان انوشه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: تعـداد محـدودي از گـياهان دارويي يافـت شـده اند كه داراي نقـش سينرجيـسمي بر تحريک توليد آنتي بيوتيک ها بوده اند. هدف اين مطالعه، ارزيابي نقش سينرژيسمي برگ گياه گردو (Juglans regia) بر تحريک فعاليت پروبيوتيكي انتروكوكوس فكاليس و توسعه اثر ضد ميكروبي آن است.
روش بررسي: پس از كشت انتروكوكوس فكاليس ((PTCC 1394، در محيط كشتagar BHI ، سانتريفيوژ و جداسازي توده ميكروبي، تركيب ضد ميكروبي آن توسط دياليز خالص سازي شد و ميزان پروتئين توليد شده با روش لوري تعيين شد و وزن مولكولي توسط الكتروفورز  SDS – PAGE تخمين زده شد. اثر ضد ميكروبي تركيب موجود، توسط روش چاهک بر روي باكتري هاي بيماري زاي گرم مثبت و گرم منفي بررسي شد. غلظت پروتئين، ميزان پروتئين كل، واحد فعاليت، فعاليت كل، فعاليت اختصاصي در نمونه هاي شاهد (فاقد عصاره برگ گردو) و در نمونه هاي حاوي تركيب ضد ميكروبي و عصاره برگ گردو تعيين شدند. قطر هاله هاي عدم رشد حاصل از نمونه هاي شاهد و نمونه هاي حاوي تركيب ضد ميكروبي و گردو، پس از دياليز، با استفاده از روش چاهک بر روي باكتري هاي بيماري زا اندازه گيري شدند.
يافته ها: نتايج اين مطالعه نشان داد که وزن مولكولي تركيب استخراج شده، تقريبا ۶۶ كيلودالتون، مشابه وزن مولكولي تيروتريسين به عنوان يک تركيب ضد ميكروبي انتروكوكوس است.
نتيجه گيري: با توجه به نتايج به دست آمده از اين گياه، برگ گردو مي تواند بر روي غلظت پروتئين، ميزان پروتئين كل، واحد فعاليت، فعاليت كل، فعاليت اختصاصي و ميزان توليد تيروتريسين در انتروكوكوس و اثر ضد ميكروبي آن، تاثير سينرژيسمي داشته باشد.