مقاله بررسي نقش ضد قارچي سرومن گوش مراجعين به بيمارستان شهيد بهشتي بابل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي بيرجند از صفحه ۱۸۹ تا ۱۹۷ منتشر شده است.
نام: بررسي نقش ضد قارچي سرومن گوش مراجعين به بيمارستان شهيد بهشتي بابل
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرومن گوش
مقاله فعاليت ضد قارچي
مقاله آسپرژيلوس نيجر
مقاله آسپرژيلوس فوميگاتوس
مقاله کانديدا آلبيکانس
مقاله ميکرودايلوشن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهدوي عمران سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: كياكجوري كيوان
جناب آقای / سرکار خانم: رجب نيا رمضان
جناب آقای / سرکار خانم: اصغرزاده شهريار
جناب آقای / سرکار خانم: يوسفي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: شفيعي مريم السادات
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي سقا مليحه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: سرومن گوش ترکيبي از ترشحات غدد مختلفي است که در بررسي هاي مختلف، اثرات متناقضي براي آن ذکر شده است. از طرفي ديگر، نظر به وجود تناقضاتي در مورد اثرات ضد قارچي سرومن و عدم انجام مطالعه اي در مورد اثر ضد قارچي سرومن گوش در ايران، تحقيق حاضر براي مشخص کردن اثرات ضد قارچي سرومن گوش افراد سالم مراجعه کننده به بيمارستان شهيد بهشتي بابل انجام پذيرفت.
روش تحقيق: در اين مطالعه تجربي-آزمايشگاهي، اثر ۳۰ نمونه سرومن گوش افراد مراجعه کننده به کلينيک گوش و حلق و بيني بيمارستان شهيد بهشتي بابل، به روش ميکرودايلوشن مورد بررسي قرار گرفت. آزمايش روي رشد چهار قارچ آسپرژيلوس فوميگاتوس، آسپرژيلوس نيجر، کانديدا آلبيکانس (سوش باليني) و کانديدا آلبيکانس استاندارد (PTCC5027) با استفاده از محلول ۱۰ درصد سرومن در بافر گليسرول در ميکروپليت اليزا به همراه کنترل هاي مثبت و منفي به صورت دوتايي انجام شد. در ادامه حداقل غلظت مهار کامل و يا ۹۰ درصد و ۵۰ درصد به دست آمد.
يافته ها: محدوده سني افراد شرکت کننده، بين ۲ تا ۸۵ سال بود. در اين روش ۷۰٫۸۳ درصد نمونه هاي مورد آزمايش، اثرات ضد قارچي از خود بروز دادند(MIC50)  که بيشترين اثر بر روي آسپرژيلوس فوميگاتوس و نيجر (هر کدام با ۲۶ نمونه) و کمترين اثر بر روي سويه کانديدا آلبيکانس (۱۶ نمونه) مشاهده شد(P=0.003) . اثر کشندگي سرومن روي آسپرژيلوس نيجر بيشتر از ديگر قارچ ها بود.
نتيجه گيري: نتايج به دست آمده در اين بررسي نشان داد که سرومن روي قارچ هاي مورد مطالعه اثر ضد قارچي دارد.