مقاله بررسي نقش عوامل آموزشگاهي بر سازگاري اجتماعي دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان فريدونشهر (سال ۱۳۸۸) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در جامعه شناسي كاربردي (مجله پژوهشي علوم انساني دانشگاه اصفهان) از صفحه ۱۸۳ تا ۲۰۰ منتشر شده است.
نام: بررسي نقش عوامل آموزشگاهي بر سازگاري اجتماعي دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان فريدونشهر (سال ۱۳۸۸)
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عملکرد دبيران
مقاله امكانات آموزشگاه
مقاله جنسيت
مقاله سبك مديريت
مقاله وضعيت فيزيكي آموزشگاه
مقاله سازگاري اجتماعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آذين احمد
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي سيدمحمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف عمده اين پژوهش، بررسي نقش عوامل آموزشگاهي بر سازگاري اجتماعي دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان فريدونشهر است. به همين منظور يک نمونه ۲۳۰ نفري از دانش آموزان دختر و پسر شاغل به تحصيل در شاخه هاي نظري، فني و حرفه اي و کاردانش و پيش دانشگاهي در سال تحصيلي ۸۹-۸۸ بر اساس روش نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب شده اند و ابزار پژوهش مورد استفاده، يکي پرسشنامه محقق ساخته بررسي عوامل آموزشگاهي که مرکب از ۳۲ سوال بر اساس طيف ليکرت با پنج گزينه، از خيلي زياد تا خيلي کم درجه بندي شده است و دومي به منظور سنجش ميزان سازگاري اجتماعي، پرسشنامه ۳۲ سوالي به صورت سه گزينه بلي، خير و نمي دانم که از پرسشنامه سازگاري اجتماعي بل اقتباس شده است. به منظور تجزيه و تحليل آماري داده هاي پژوهش در سطح آمار توصيفي پيرامون تعيين فراواني، درصد فراواني، ميانگين و انحراف معيار و در سطح آمار استنباطي از ضريب آلفاي کرونباخ، ضريب همبستگي پيرسون، آزمون t، تحليل رگرسيون چند متغيري و آزمون غير پارامتريک فريدمن استفاده شده است. نتايج اين پژوهش نشان مي دهد که ۵۰٫۴ درصد دانش آموزان داراي سازگاري اجتماعي زياد، ۴۷٫۴ درصد داراي سازگاري متوسط و ۲٫۲ درصد داراي سازگاري کم هستند. بر اساس فرضيه هاي مطرح شده، نتايج نشان مي دهد که بيشترين ميانگين مربوط به عملکرد دبيران و کمترين ميانگين مربوط به سبک مديريت آموزشگاه است. همچنين بيشترين انحراف معيار مربوط به امکانات آموزشگاهي و کمترين انحراف معيار مربوط به وضعيت فيزيکي آموزشگاه است. به عبارت ديگر بين عملکرد دبيران، امکانات آموزشگاه و سبک مديريت با سازگاري اجتماعي رابطه مثبت معناداري در سطح ۰٫۰۵>p وجود دارد؛ ولي بين وضعيت فيزيکي آموزشگاه و سازگاري اجتماعي رابطه معناداري وجود ندارد؛ يعني وضعيت فيزيکي آموزشگاه خوب يا بد باشد تاثيري بر سازگاري اجتماعي دانش آموزان نداشته است.