مقاله بررسي نقش عوامل فرهنگي – اجتماعي مرتبط بر شكل گيري اعتماد اجتماعي شهروندان تبريز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در جامعه شناسي كاربردي (مجله پژوهشي علوم انساني دانشگاه اصفهان) از صفحه ۷۵ تا ۱۰۲ منتشر شده است.
نام: بررسي نقش عوامل فرهنگي – اجتماعي مرتبط بر شكل گيري اعتماد اجتماعي شهروندان تبريز
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اعتماد اجتماعي
مقاله نگرش ديني
مقاله سطح شهروندي
مقاله فقر فرهنگي
مقاله مشاركت اجتماعي
مقاله پايگاه اقتصادي – اجتماعي
مقاله شهروندان تبريز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قريشي راد فخرالسادات
جناب آقای / سرکار خانم: صداقت كامران

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: پژوهش حاضر با هدف تعيين عوامل فرهنگي- اجتماعي مرتبط بر شكل گيري اعتماد اجتماعي شهروندان تبريز صورت گرفته است.
روش تحقيق: در يك پژوهش پيمايشي، ۳۹۵ نفر از شهروندان ۱۸ سال به بالاي شهر تبريز به روش نمونه گيري خوشه اي چند انتخاب شد. داده هاي جمع آوري شده به كمك پرسشنامه و با استفاده از روش هاي آمار توصيفي (ميانگين – انحراف معيار ، فراواني – درصد) و ضريب همبستگي پيرسون، ضريب همبستگي اسپيرمن، تحليل رگرسيون، t-test، تحليل واريانس ANOVA مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت.
يافته ها: نتايج نشان داد بين متغيرهاي سطح شهروندي، نگرش ديني، مشاركت اجتماعي، پايگاه اجتماعي – اقتصادي، فقر فرهنگي، جنسيت، وضعيت تاهل، تحصيلات، سن، شغل با اعتماد اجتماعي رابطه معني داري وجود دارد.